• Biểu giá bán lẻ điện

   a) Các ngành sản xuất

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1.1

   Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.388

    

   b) Giờ thấp điểm

   869

    

   c) Giờ cao điểm

   2.459

   1.2

   Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.405

    

   b) Giờ thấp điểm

   902

    

   c) Giờ cao điểm

   2.556

   1.3

   Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.453

    

   b) Giờ thấp điểm

   934

    

   c) Giờ cao điểm

   2.637

   1.4

   Cấp điện áp dưới 6 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.518

    

   b) Giờ thấp điểm

   983

    

   c) Giờ cao điểm

   2.735

    

   Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.

   b) Khối hành chính, sự nghiệp 

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

    

    

   Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

   1.460

    

   Cấp điện áp dưới 6 kV

   1.557

   2

   Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

    

    

   Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

   1.606

    

   Cấp điện áp dưới 6 kV

   1.671

    

   c) Kinh doanh

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

    

    

   a) Giờ bình thường

   2.125

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.185

    

   c) Giờ cao điểm

   3.699

   2

   Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   2.287

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.347

    

   c) Giờ cao điểm

   3.829

   3

   Cấp điện áp dưới 6 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   2.320

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.412

    

   c) Giờ cao điểm

   3.991

    

   d) Sinh hoạt

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Giá bán lẻ điện sinh hoạt

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.484

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.533

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.786

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.242

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.503

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.587

   2

   Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

   2.141

   Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức).