• 31/07/2011

Ngày 05/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 176/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004 – 2010, định hướng đến năm 2020.