• 24/03/2017

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ chuyên trách của thành viên Hội đồng thành viên tại các Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế và một số tổng công ty nhà nước.


  • 17/03/2017

Đây là một trong những nội dung chính về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển lưới điện thành phố Hà Nội (UBND thành phố Hà Nội) trong năm 2017. Kế hoạch được ban hành ngày 10/3.


  • 16/03/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định 709/QĐ-BCT ngày 8/3/2017 về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2017.


  • 09/03/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 305/QĐ-TTg (ngày 8/3/2017) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai; trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 15 về vận hành duy trì dòng chảy sau đập và Điều 24 về vận hành hồ Đại Ninh.


  • 07/03/2017

Đây là nội dung Quyết định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng vừa ban hành, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2017 và thay thế cho Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009.


  • 02/03/2017

Đó là một trong những mục tiêu của “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


  • 27/02/2017

Đó là một trong những định hướng phát triển tại đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 167/QĐ-TTg, ngày 7/2/2017.


  • 24/02/2017

Đó là một trong những nội dung kế hoạch của Bộ Công Thương nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.


  • 17/02/2017

Nhằm phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án, công trình thủy điện, Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương trong lĩnh vực này tại Quyết định số 396/QĐ-BCT ngày 10/2/2017.


  • 15/02/2017

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2017/TT-BCT ngày 10/2/2017 Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 27/3/2017.