Tình hình quản trị năm 2015 của EVN

Thực hiện quy định tại Điều 17 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 141/EVN-HĐTV ngày 20/6/2016 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương về tình hình quản trị năm 2015 của EVN.

Báo cáo chi tiết về tình hình quản trị năm 2015 của EVN trong file đính kèm. 

Thuc%20trang%20quan%20tri%20va%20co%20cau%20to%20chuc%202015%20c%E1%BB%A7a%20c%C3%B4ng%20ty%20m%E1%BA%B9%20EVN.pdf


  • 06/08/2016 01:53
  • EVN