Phát triển hạ tầng cung cấp điện Việt Nam liên kết với các nước trong khu vực

  • 27/02/2017

Đó là một trong những định hướng phát triển tại đề án “Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 167/QĐ-TTg, ngày 7/2/2017.

Chi tiết...