Đảng bộ EVN: Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định cán bộ là khâu then chốt trong sự nghiệp CNH - HĐH, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn chỉ đạo sát sao việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN - ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, với mô hình Đảng bộ Công ty mẹ trong DNNN, Đảng bộ EVN giữ vai trò lãnh đạo toàn diện mọi  hoạt động của Tập đoàn; trực tiếp xem xét, cho ý kiến về việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ diện Tập đoàn quản lý. Tuy còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ Tập đoàn luôn giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh điện năng, thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ trong Tập đoàn.

Đảng bộ Tập đoàn luôn xác định, công tác đánh giá cán bộ là một khâu quan trọng, là cơ sở để bố trí, đề bạt cán bộ. Từ năm 2013 đến 2016, Đảng bộ Tập đoàn đã thực hiện nhận xét đánh giá 226 lượt cán bộ đứng đầu đơn vị. Đối với những cán bộ khác cũng thuộc diện EVN quản lý, Tập đoàn phân cấp cho người đứng đầu đơn vị nhận xét, đánh giá 1.573 lượt cán bộ. Qua đánh giá, hầu hết cán bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy, cán bộ quản lý, cán bộ theo quy hoạch. Chú trọng phát hiện, đào tạo bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là đối với cán bộ chủ chốt đơn vị. Giai đoạn từ 2012-2015, có trên 713.000 lượt người được đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo chuyên gia, nâng bậc, an toàn. Hơn 200 cán bộ được tăng cường đào tạo thạc sĩ về quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, tài chính.

“Đặc biệt, bám sát nội dung các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về quy hoạch cán bộ, những năm qua Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và bước đầu thực hiện có hiệu quả quy hoạch cán bộ các cấp, cơ bản bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục giữa các thế hệ cán bộ; tạo ra sự chuyển biến rõ rệt và nhận thức từ lãnh đạo đến cán bộ quản lý, người lao động trong toàn Tập đoàn”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cho biết.

Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện 

Thời gian tới, Đảng bộ Tập đoàn sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trước những biến động của kinh tế thế giới, ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, trong đó có hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Điện. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đòi hỏi phải đào tạo được đội ngũ cán bộ thực sự đủ năng lực, có tài, có đức, thỏa mãn yêu cầu “vừa hồng, vừa chuyên”.

Theo ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, để đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, ngoài việc đổi mới tư duy về công tác cán bộ, các cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí then chốt của công tác cán bộ, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, Tập đoàn cần sớm hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến cán bộ theo hướng trọng dụng nhân tài, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt có chế độ tiền lương, các chế độ ưu đãi, chính sách đào tạo, khuyến khích người lao động tích cực học tập, phát huy năng lực sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

“Cần đổi mới việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ khi bổ nhiệm cho phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế thế giới, phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn kế cận đảm bảo chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý với định hướng chủ đề năm 2018 là “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng công nghệ hiện đại và trình độ quản trị tiên tiến thế giới” - ông Dương Quang Thành cho biết.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp cần đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, thử thách đào tạo qua thực tiễn công tác ở các môi trường, vị trí khác nhau, đồng thời hạn chế sự trì trệ trong tư duy quản lý, điều hành cũng như phòng ngừa những tiêu cực, cửa quyền, nhũng nhiễu... Đổi mới hình thức, nội dung đánh giá cán bộ theo hướng tập trung vào các tiêu chí mang tính định lượng cụ thể, liên quan trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm công việc được giao, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị, gắn với việc đánh giá, tín nhiệm của quần chúng về lối sống, tác phong, đạo đức nghề nghiệp, quan hệ cộng đồng, văn hóa trong doanh nghiệp... 

Ông Hoàng Giang - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Đội ngũ cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trình độ cao, được đào tạo bài bản. Đây là yếu tố quan trọng, giúp công tác quy hoạch cán bộ quản lý trong Tập đoàn được thuận lợi, đồng thời cũng là nguồn cán bộ quan trọng trong quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương. Tôi đánh giá cao phương thức lãnh đạo của Đảng bộ EVN. Trong công tác cán bộ, luôn có sự đổi mới, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tập trung dân chủ và công khai minh bạch. Chính vì thế, việc thực hiện quy hoạch cán bộ đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản theo đúng chỉ đạo của Trung ương. 


  • 22/10/2017 03:43
  • Theo TCĐL chuyên đề Quản lý & Hội nhập