Infographic

sổ tay Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam

sổ tay Chiến lược phát triển
Tập đoàn Điện lực Việt Nam

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiến lược phát triển

Phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế với ngành, nghề kinh doanh chính là sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh mua bán điện năng và tư vấn điện.

Tập đoàn Phát triển gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, lấy con người làm nòng cốt, hướng tới hội nhập và có vị trí trên trường quốc tế, là hạt nhân trong sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Sản xuất điện năng

Thủy điện
Nhiệt điện
Điện khí
Điện
hạt nhân
Điện
mặt trời
Điện gió

Truyền tải

Công trình
điện
Duy tu
hạ tầng
Lưới điện
Kết nối
Trạm
biến áp
Kỹ sư vận
hành điều độ

Phân phối và dịch vụ

An toàn
điện
Tổng đài
khách hàng
Điện biển
đảo
Điện
nông thôn
Chương trình quản lý
nhu cầu điện
Tiết kiệm
điện

Tư vấn điện

Điều tiết
thủy lợi
Giảm
phát thải
Phát triển
con người
Rừng
Trách nhiệm
xã hội
Trẻ em

Mục tiêu phát triển

Bảo toàn vốn, kinh doanh hàng năm có lãi.

Tỉ lệ
tự đầu tư
> 30%
Hệ số nợ phải trả
trên vốn chủ sở hữu
< 3 lần
Khả năng
thanh toán ngắn hạn
≥ 1 lần

Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo cung cấp điện; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh; tin cậy:

Đến năm 2025 đáp ứng tiêu chí N-1 đối với các vùng phụ tải quan trọng.

Đến năm 2030 đáp ứng tiêu chí N-2 đối với các vùng phụ tải đặc biệt quan trọng và tiêu chí N-1 đối với lưới điện 220 kV

Đến năm 2045 đáp ứng tiêu chí N-1 đối với lưới điện 110 kV

Đảm bảo cung cấp điện cho các vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Giảm tổn thất điện năng ngang bằng với các nước tiên tiến trong ASEAN. Tham gia và đóng góp tích cực để phát triển và hoàn thiện thị trường điện.

Phát triển các hệ thống điều độ tiên tiến, ứng dụng rộng rãi công nghệ lưới điện thông minh.

Hoàn thành điều khiển từ xa, không người trực vận hành đối với:

100% các trạm biến áp 110 kV trong giai đoạn 2021 - 2025.

100% các trạm 220 kV giai đoạn 2025 - 2030.

Đến năm 2025: SAIDI ≤ 300 phút/nămSAIFI ≤ 3 lần/năm.

Đến năm 2030, phấn đấu SAIDI ≤ 100 phút/nămSAIFI ≤ 2,5 lần/năm.

Chỉ số tiếp cận điện năng và dịch vụ khách hàng nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN trong giai đoạn 2025 - 2045.

Tiết kiệm điện tối thiểu 2% sản lượng năm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện tối thiểu 1.000 MW (vào năm 2025 ) và 2.000 MW (vào năm 2030 ).

Đến năm 2025: hoàn thành chuyển đổi thành doanh nghiệp số.

Đến năm 2030: Phát triển được 01 tổ chức khoa học công nghệ với 1 - 2 phòng thí nghiệm. Giai đoạn 2030 - 2045, cơ sở vật chất phòng thí nghiệm đạt mức tiên tiến trong khu vực.

Tăng năng suất lao động bình quân từ 8%-10%/năm

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng năm 2025 đạt trên mức phấn đấu của quốc gia (45 - 50%).

Định hướng phát triển

1. Đầu tư phát triển nguồn và lưới điện theo quy hoạch được duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triền bền vững.

2. Vận hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, tin cậy, kinh tế, đáp ứng các quy định về điều kiện của các cấp độ thị trường điện Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường điện.

3. Cải tiến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trở thành doanh nghiệp có khâu kinh doanh và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, hiện đại.

4. Đảm bảo tình hình tài chính của EVN lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; đủ khả năng thu xếp vốn đầu tư cho nhu cầu đầu tư nguồn và lưới điện theo kế hoạch.

5. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, nắm bắt công nghệ, có phẩm chất phù hợp với giá trị cốt lõi của EVN; thúc đẩy năng lực sáng tạo phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững, quá trình hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của Tập đoàn.

6. Nâng cao năng lực khoa học công nghệ của Tập đoàn, không ngừng nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực điện lực; nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0, nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của EVN.

7. Đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn và phát triển thương hiệu EVN.

8. Thực hiện tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng trong toàn Tập đoàn.

9. Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu với bước đi phù hợp trong từng giai đoạn, dựa vào nội lực của EVN là chính, đồng thời phát huy hiệu quả của các nguồn lực bên ngoài.

10. Mở rộng và tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế trên tinh thần phát triển bền vững

11. Phát triển lĩnh vực tư vấn xây dựng điện của EVN có đủ năng lực thực hiện và đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với tất cả các loại hình dự án điện trong và ngoài nước./.