EVN cơ bản hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp phiên thứ nhất - năm 2021. Ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN chủ trì.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Việt Anh - Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự EVN cho biết, thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/6/2017, về phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt là Quyết định 852), EVN đã phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, 5 Tổng công ty Điện lực và 3 Tổng công ty Phát điện thuộc Tập đoàn. Ngày 19/3/2020, HĐTV EVN cũng đã ban hành Chỉ thị số 1646/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2020 của EVN (Chỉ thị 1646).

Thực hiện Quyết định 852 và Chỉ thị 1646, trong năm 2020, EVN đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa và thoái vốn. Đến hết năm 2020, EVN cơ bản hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp theo Quyết định 852 của Thủ tướng Chính phủ - ông Trần Việt Anh cho hay.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp

Đến nay, Tập đoàn đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 3; hoàn thành công bố giá trị doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án Cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2; trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Phát điện 1.

EVN cũng đã hoàn thành thoái vốn tại 03 công ty cổ phần gồm: Công ty CP Cơ điện Thủ Đức, Phong điện Thuận Bình và Công ty Tài chính CP Điện lực.

EVN cũng đã báo cáo, giải trình đối với Đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành công ty TNHH MTV, hạch toán độc lập trong EVN. Hiện nay, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đang lập báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tập đoàn cũng đã thực hiện tách bạch về chi phí khâu phân phối điện và kinh doanh bán lẻ; tách bạch về tổ chức khâu dịch vụ sửa chữa và quản lý vận hành lưới điện phân phối.

Song song đó, EVN cũng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn; triển khai các đề án, dự án thành phần trong Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vào hoạt động sản xuất kinh doanh” theo kế hoạch đã được phê duyệt. Công tác chuẩn bị hạ tầng số, dữ liệu đang dần hoàn thiện, là cơ sở để đưa các ứng dụng của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động trong các năm tiếp theo.

Hoàn thành các nhiệm vụ về đào tạo trong Đề án quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030; thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo chuyên gia, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý theo kế hoạch, triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến trong Tập đoàn.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, EVN là doanh nghiệp nhà nước điển hình của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã thực hiện tốt công tác cổ phần hóa, thoái vốn theo quy định. Có thể khẳng định, Đề án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, 05 Tổng công ty Điện lực và 03 Tổng công ty Phát điện thuộc EVN đã cơ bản được thực hiện thành công.

Phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu, trong năm 2021 và giai đoạn tới, các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp EVN, các đơn vị thành viên cần bám sát tiến độ về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa theo quy định. Tiếp tục rà soát, hoàn thành các quy chế, quy định trong toàn Tập đoàn, trong đó chú trọng công tác nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư tại các công ty cổ phần. 

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu các Ban chuyên môn, các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thị trường bán buôn điện cạnh tranh, thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương; đẩy mạnh việc ứng dụng các thành quả của cuộc CMCN 4.0 vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số. 


  • 06/01/2021 01:21
  • Nghi Viên
  • 6531