Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp chế

Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 6226/CT-EVN ngày 15/11/2019, do Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành về việc Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN).

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã tiếp tục song hành và là nền tảng cơ bản của công tác quản trị doanh nghiệp. Số lượng cán bộ pháp chế có trình độ cử nhân luật ngày càng tăng; cán bộ pháp chế tích cực tham gia góp ý, xây dựng văn bản pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB)....

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, QCQLNB của CBCNV, đảm bảo hoạt động của EVN, các đơn vị phù hợp pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của EVN và các đơn vị.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các ban chuyên môn cần khẩn trương rà soát để hoàn thiện hệ thống QCQLNB do EVN ban hành áp dụng trong toàn Tập đoàn; các quy chế quản lý nội bộ phải đưa ra các nội dung cơ bản, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của EVN.

Cùng với đó, các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên phải xác định công tác cải cách hành chính là công việc quan trọng để đưa ra được các giải pháp thực hiện hiệu quả; nghiên cứu xây dựng lưu đồ giải quyết từng công việc, xây dựng lưu đồ từ Cơ quan EVN đến các đơn vị.

Lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và QCQLNB cho CBCNV bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc thù từng đơn vị và từng đối tượng. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, QCQLNB và có hình thức khuyến khích lãnh đạo và CBCNV tham gia. Tăng cường trao đổi học tập giữa các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn về công tác pháp chế; tổ chức các đoàn công tác làm việc, trao đổi kinh nghiệm với các công ty, Tập đoàn nước ngoài về triển khai, thực hiện công tác pháp chế...


  • 29/11/2019 02:30
  • H. Hoa
  • 6754