15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Lãnh đạo EVN đảm bảo sứ mệnh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước

Ngày 8/10/2007, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 298-QĐ/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở sát nhập tổ chức đảng của Cơ quan EVN và một số đơn vị thành viên. Trong hành trình 15 năm qua, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, sát sao, kịp thời toàn diện để EVN hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đóng góp quan trọng để công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

 

Tính đến nay, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 77.705 MW tăng 5,8 lần so với năm 2007.

Quy mô hệ thống điện Việt Nam đã vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên đầu người tăng 3,33 lần, từ 686,26 kWh/người (năm 2007) lên 2.287 kWh/người (năm 2021).

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, toàn diện của Đảng bộ EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh “điện đi trước một bước”, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Đảng, EVN đã có những thay đổi chiến lược, tạo nên những đột phá quan trọng trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Có thể khẳng định, 15 năm xây dựng và đổi mới của Đảng bộ EVN cũng là hành trình gắn liền với giai đoạn phát triển và đổi mới mạnh mẽ nhất của lịch sử ngành Điện Việt Nam nói chung, EVN nói riêng. Với những công trình thế kỷ như Nhà máy Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu; với các công trình trọng điểm như đường dây truyền tải 500kV mạch 2, mạch 3; với quy mô hệ thống điện đứng đầu ASEAN và đứng thứ 22 thế giới; với chỉ số tiếp cận điện năng đứng thứ 27/190 quốc gia...

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho EVN, vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam (21/12/1954-21/12/2020)

Tập đoàn đã xây dựng một hệ thống hạ tầng viễn thông đồng bộ, vận hành và khai thác 9 trung tâm dữ liệu (DC) và trung tâm dự phòng (DR), chủ động và tự phát triển 15 hệ thống phần mềm dùng chung trong toàn EVN và các ứng dụng đặc thù khác. Các hệ thống phần mềm dùng chung đã cơ bản đáp ứng các quy trình nghiệp vụ lõi trong hầu hết các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của EVN; đưa 63 trung tâm điều khiển xa vào hoạt động, 762 trạm biến áp không người trực cấp điện áp 110kV - 220kV, đạt tỷ lệ 100%. Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN đã triển khai 70,9% công tơ điện tử. EVN đã tự nghiên cứu và phát triển hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm EVNHES để đọc dữ liệu công tơ từ xa tất cả các chủng loại công tơ trên lưới điện của EVN.

Tính đến tháng 9/2022 kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của toàn EVN đã hoàn thành 85,5% khối lượng công việc đề ra. EVN hoàn thành nhiệm vụ sớm 4 tháng so với tiến độ giao, về việc thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cung cấp 2 dịch vụ là: cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện. Kết nối với các ngân hàng thương mại, Tổng cục Thuế để triển khai dịch vụ hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt giúp khách hàng thuận tiện trong các hoạt động kết nối với ngành Điện và tham gia quá trình thúc đẩy phát triển xã hội số theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, EVN đã hình thành và xây dựng hệ sinh thái EVNConnect để kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống thông tin điều hành của Chính phủ, liên thông, chia sẻ dữ liệu và khai thác các dịch vụ điện với các nền tảng số của các tỉnh/thành phố nhằm giảm thủ tục hành chính, tăng tiện ích, minh bạch trong việc cung cấp dịch vụ điện cho người dân.

Trong những năm qua, EVN luôn nêu cao trách nhiệm xã hội, tiên phong thực hiện công tác an sinh xã hội, các chương trình xoá đói, giảm nghèo theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giai đoạn 2007 - 9/2022, EVN và các đơn vị trong EVN dành khoảng 20.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, trong hai năm phòng chống dịch bệnh COVID-19 (2020 - 2021), EVN và các đơn vị thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo chống dịch bệnh vừa đảm bảo cung cấp điện, cung cấp các dịch vụ điện liên tục trong bối cảnh giãn cách xã hội. Trong thời gian này, EVN đã thực hiện giảm giá điện, tiền điện 5 đợt cho khách hành bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 với tổng số tiền hỗ trợ là 15.232 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vắc xin với số tiền hơn 400 tỷ đồng…

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, EVN đã hoàn thành nhiều công trình quan trọng, trong đó có Nhà máy Thủy điện Sơn La

Những bài học kinh nghiệm

Nhìn lại chặng đường 15 năm qua, mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ phát triển của Đảng bộ EVN đều gắn với bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo nên những dấu ấn hết sức quan trọng.

Giai đoạn 2007-2010 là giai đoạn Đảng bộ EVN tiếp nhận, kiện toàn các tổ chức đảng, xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy. Từ năm 2011-2015 là giai đoạn thực hiện chủ trương tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Từ năm 2016-2020 là giai đoạn tập trung cao tiếp tục tái cơ cấu, cổ phần hóa, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, đề cao vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng doanh nghiệp, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Quy định 69 của Ban Bí thư.

Từ năm 2021 đến nay là giai đoạn cùng cả nước tập trung phòng chống đại dịch COVID-19, củng cố, phục hồi kinh tế, làm nền tảng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển sau đại dịch.

Từ thực tiễn 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng ủy EVN rút ra một số bài học hay, kinh nghiệm quý, đó là: luôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy EVN; cụ thể hóa vào tình hình thực tế của EVN và đơn vị; lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ và nhiệm vụ chính trị toàn ngành. Chủ động, sáng tạo, có cách làm phù hợp theo quy định để kiện toàn mô hình tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo quy định và điều lệ của tổ chức. Kịp thời tổng hợp, cập nhật những vấn đề phát sinh, những vướng mắc, bất cập, chủ động đề xuất, báo cáo xin ý kiến Đảng ủy Khối và cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét kịp thời tháo gỡ hoặc bổ sung, sửa đổi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, nhất là về mô hình tổ chức đảng, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy.

Trong 15 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, EVN đã cơ bản hoàn thành đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo

Cùng với đó, Đảng ủy EVN đã thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy EVN với cấp ủy địa phương, qua đó khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập do mô hình tổ chức Đảng không toàn ngành. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng tổ chức bộ máy, gắn với thực hiện tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ EVN. Bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ chuyên môn sâu thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác Đảng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có ưu điểm, có tồn tại, hạn chế song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn EVN, Đảng ủy EVN đã vượt qua các khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã ra sức chung tay xây dựng và phát triển Đảng bộ EVN có được những thành quả như ngày hôm nay, xứng đáng với nhiều danh hiệu mà Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Đảng bộ EVN.

“Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển” đó là chính là tinh thần của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây cũng là nguồn lực nội sinh, tiếp tục tạo động lực, để cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Một số khen thưởng của Đảng bộ EVN trong 15 năm qua:

- Bằng khen Đảng ủy Khối DNTW thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Cờ thi đua của Đảng ủy Khối DNTW cho “Đảng bộ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị” năm 2009;

- Cờ thi đua của Đảng ủy Khối DNTW ”Có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) giai đoạn 2008-20213”;

- Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW “Có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW “Đạt thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2009-2014”;

- Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW “Đơn vị có sự kiện trong 10 sự kiện tiêu biểu năm 2014 của Khối Doanh nghiệp Trung ương”;

- Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020”;

- Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019”;

- Cờ thi đua của Đảng ủy Khối DNTW “có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020”.

- Đặc biệt, với vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng ủy đã lãnh đạo EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với những danh hiệu thi đua cao quý như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng Lao động,… mà Đảng, Nhà nước đã phong tặng.


  • 06/10/2022 07:00
  • Bài: Đinh Liên - Nguồn ảnh: EVN
  • 10688