Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty mẹ EVN và hợp nhất toàn Tập đoàn

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước; Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn Nhà nước và doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công khai Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty mẹ Tập đoàn và hợp nhất toàn Tập đoàn.

Chi tiết xem tại file đính kèm. 

Baocaotaichinh6thang2017.pdf


  • 26/09/2017 02:23
  • EVN