Bộ Công Thương xin ý kiến góp ý về Dự thảo Đề án Quy hoạch điện VIII

Bộ Công Thương có Công văn số 828/BCT-ĐL ngày 9/2/2021 xin ý kiến các Bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09//8/2018 giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời gian 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập Đề án Quy hoạch điện VIII. Hiện nay, Dự thảo lần 1 Đề án đã hoàn thiện.

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7//5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, để có cơ sở báo cáo, trình Hội đồng thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII xem xét, có ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo lần 1 Đề án để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định.

Văn bản đóng góp ý kiến của các đơn vị gửi về Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo -  Bộ Công Thương trước ngày 17/3/2021 đề tổng hợp và báo cáo.

Xem dự thảo Quy hoạch điện VIII tại đây

Chi tiết Công văn số 828/BCT-ĐL tại đây


  • 23/02/2021 10:14
  • Mai Hương
  • 6927