Chú trọng công tác xây dựng Đảng góp phần xây dựng EVNNPT phát triển vững mạnh

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đạt được những kết quả quan trọng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II đề ra, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để xây dựng EVNNPT phát triển vững mạnh.

Coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy EVNNPT coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy đảng, trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng các chủ trương, nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực chủ chốt, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Đảng ủy EVNNPT coi trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo gắn với tình hình của Tổng công ty, đơn vị theo hướng ngắn gọn, cụ thể, sát thực. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ từng tháng, quý, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, sâu sát cơ sở. Đồng thời chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể theo hướng phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức.

Đặc biệt, Đảng ủy EVNNPT đề ra các giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng, song song với thực hiện đúng quy chếlàm việc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình. Tất cả các chủ trương, nghị quyết, quyết định đều được nghiên cứu, thảo luận trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo đúng thẩm quyền trước khi thông qua. Qua đó, vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng ngày càng được khẳng định, nâng cao.

Kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Trong công tác tổ chức, Đảng ủy EVNNPT đã sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc thành lập mới, chia tách, sáp nhập các tổ chức đảng được thực hiện kịp thời, phù hợp với mô h.nh tổ chức mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, đảm bảo vai trò lã nh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy EVNNPT đã thành lập 1 đảng bộ cơ sở, thành lập mới 2 chi bộ, giải thể 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy EVNNPT. Hiện nay, Đảng ủy EVNNPT có 23 đầu mối; toàn Đảng bộ có 14 đảng bộ bộ phận, 171 chi bộ; tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 1.986 đồng chí, chiếm trên 50% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Tập đoàn. Tỷ lệ đảng viên trên tổng số CBCNV là 27,63%, tăng nhanh so vớitỷ lệ này đầu nhiệm kỳ là 22,42%.

Đảng ủy EVNNPT đã sắp xếp, tổ chức các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy theo hướng gắn với các Ban chuyên môn có chức năng, nhiệmvụ tương đồng; đồng thời sửa đổiQuy chế làm việc của Ban Chấp hànhĐảng bộ, Quy định chức năng, nhiệm vụ các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy; xây dựng và ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc; góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của EVNNPT.

Trong công tác cán bộ, Đảng ủy EVNNPT đã đề ra các chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng cán bộ; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Công tác quy hoạch cấp ủy các nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 – 2025 được thực hiện nề nếp, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã đề nghị bổ sung, kiện toàn 2 Phó Bí thư Đảng ủy, 4 ủy viên Ban Thường vụ, 9 ủy viên Ban Chấp hành; đồng thời kiện toàn, củng cố nhân sự các ban xây dựng Đảng.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định; công tác khen thưởng đã kịp thời động viên, khích lệ các cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Trong nhiệm kỳ, hầu hết các tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân trong 5 năm là 94,03%; trong đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân hàng năm là 15,26%. Với kết quả đạt được, trong toàn nhiệm kỳ đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II đề ra.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Đảng ủy EVNNPT và cấp ủy các cấp đã xét, khen thưởng nhiều tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ EVNNPT được Đảng ủy EVN xét, công nhận đạt trong sạch, vững mạnh từ năm 2015 - 2017, riêng năm 2015 được khen thưởng là trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; các năm 2018, 2019 đều được xếp loại là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng

Công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra 225 lượt tổ chức đảng và 565 đảng viên, giám sát trên 230 lượt tổ chức đảng và 535 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm các mặt hoạt động của các đảng bộ, trọng tâm là việc l.nh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 03, 05-CT/TW của Bộ Chính trị; việc l.nh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, ĐTXD gắn với chủ đề hàng năm và công tác ph.ng, chống tham nhũng, lãng phí...

Công tác kiểm tra, thanh tra được EVNNPT tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, các lĩnh vực dễ phát sinh cực. Thông qua công tác kiểm tra, thanh tra đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao. Qua công tác kiểm tra, EVNNPT được các cơ quan đánh giá thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN; các hoạt động của EVNNPT phát triển lành mạnh.

Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ EVNNPT đã đạt được các kết quả quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy các cấp đ. biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong việc làm theo tấm gương của Bác từ những việc làm cụ thể hàng ngày.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đã trở thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê b.nh và phê bình gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.; đề cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Có thể khẳng định trong nhiệm kỳ qua, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong Đảng bộ được củng cố, tăng cường. Toàn Đảng bộ đ. bám sát mục tiêu và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong công tác xây dựng Đảng. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ EVNNPT vững bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


  • 08/11/2021 11:12
  • Vũ Hồng Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT
  • 6711