Chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết 02 của Đảng ủy Khối DNTW về chuyển đổi số

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chương trình hành động (số 11-CTr/ĐU, ngày 19/7/2021) thực hiện Nghị quyết số 02 năm 2021 của Đảng ủy Khối DNTW về “Thực hiện chuyển đổi số tại doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ảnh minh hoạ

Những mục tiêu đặt ra như: hoàn thành chuyển đổi số theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 11/1/2021 của Đảng ủy Tập đoàn, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số của Đảng ủy Khối DNTW, xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022. 

Đồng thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội do cuộc CMCN4.0 đem lại; thực hiện chuyển đổi số toàn diện, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh, gia tăng trải nghiệm khách hàng nhằm góp phần hình thành hệ sinh thái số của các doanh nghiệp trong Khối DNTW để phát huy vai trò, vị thế nòng cốt, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực kinh tế then chốt. Xây dựng lực lượng lao động của Tập đoàn và đơn vị có năng lực, kỹ năng đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số theo tiêu chuẩn quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy bản thân dựa trên công nghệ số.

Đến năm 2025, EVN phấn đấu là thành viên trong nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu chuyển đổi số ngành Công nghiệp tại Việt Nam và nhóm 10 doanh nghiệp đạt mức nhóm dẫn đầu chuyển đổi số của ASEAN. Đến năm 2030, Tập đoàn là một trong các đơn vị của Khối DNTW hình thành hệ sinh thái số hóa có khả năng dẫn dắt ngành. 

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy Tập đoàn tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, các tổ chức đoàn thể, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong chuyển đổi số; hoạch định chiến lược chuyển đối số và công tác lãnh đạo, tổ chức; tập trung phát triển các nguồn lực phục vụ chuyển đổi số và xây dựng văn hóa số trong đơn vị; xây dựng và phát triển hạ tầng số hiện đại; xây dựng và triển khai chiến lược về dữ liệu, số hóa dữ liệu và quy trình nghiệp vụ; tăng cường triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, kinh doanh – dịch vụ khách hàng; phát triển các nền tảng dùng chung nhằm tối ưu hóa nguồn lực; bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển đổi số; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường chuyển đối số.


  • 30/07/2021 08:29
  • Xuân Tiến
  • 5469