Chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) gắn với mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cụ thể, Nghị quyết Đại hội XIII nêu rõ “Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô”. Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy Tập đoàn tích cực tham gia đóng góp với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước về việc xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tập trung vào các vấn đề về dự báo nhu cầu phụ tải, về năng lượng sơ cấp cho phát điện, về chương trình phát triển nguồn điện, về chương trình phát triển lưới điện, cơ chế thực hiện quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và nhu cầu sử dụng đất. Nghiên cứu, tham mưu, xây dựng cơ chế giá bán buôn điện giữa Công ty mẹ với các đơn vị kinh doanh phân phối điện phù hợp với cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện theo cơ chế thị trường tạo động lực cho các Đơn vị kinh doanh phân phối điện phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu, tham mưu, xây dựng lại các bộ định mức vật tư, chi phí trong từng khâu phát điện, truyền tải điện và phân phối điện nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí đồng thời với các giải pháp tăng năng suất lao động, kiểm soát nội bộ nhằm giảm chi phí giá thành trong từng khâu sản xuất và kinh doanh.

Gian máy của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Về việc thực hiện “Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số”; “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ”. Đảng ủy Tập đoàn xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 để chỉ đạo Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện tốt đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 với trọng tâm hoàn thành công tác cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch, đề án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế, quy trình quản lý nội bộ; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo Tập đoàn là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước. Xây dựng phương án cải tiến công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng cho giai đoạn 2021 - 2025 với kế hoạch và nhiệm vụ, lộ trình cụ thể cho từng năm, cho từng đơn vị. Hiện đại hóa và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện. Triển khai ứng dụng công nghệ đo đếm, truyền dữ liệu và xử lý dữ liệu khách hàng, ứng dụng công nghệ thông minh cho phép trao đổi thông tin dữ liệu theo phương thức hai chiều giữa nhà cung cấp dịch vụ điện với khách hàng; nghiên cứu cải tiến các biện pháp, thủ tục của điện lực nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng của khách hàng.

Về việc thực hiện: “Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của nền kinh tế”; “Phát triển các vùng và khu kinh tế” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị”; “Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội”. Đảng ủy Tập đoàn triển khai đầu tư xây dựng các dự án nguồn và lưới điện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhằm cung ứng điện, an toàn hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế vùng, các khu kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Tiếp tục tập trung, nỗ lực hoàn thành kế hoạch, chương trình đầu tư đưa điện về các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, góp phần vào công tác định canh, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh khu vực biên giới và đảm nhận việc đầu tư, cấp điện cho các huyện đảo, xã đảo có vị trí chiến lược trên biển để đáp ứng nhu cầu dân sinh, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác đầu tư, xây dựng, nhằm thúc đẩy tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp bách. 


  • 09/07/2021 04:25
  • Xuân Tiến
  • 4893