Công ty Thủy điện Hòa Bình đặt mục tiêu sản xuất trên 8,6 tỷ kWh

Kế hoạch sản lượng đạt 8,669 tỷ kWh, vận hành công trình an toàn và hiệu quả - đó là một trong những mục tiêu chính về công tác sản xuất của Công ty Thủy điện Hòa Bình trong năm 2021.

Gian máy của Thủy điện Hòa Bình

Để đạt được mục tiêu trên, công ty quan trắc theo dõi tình trạng công trình, bảo đảm an toàn đập và hồ chứa; vận hành nhà máy ổn định và tin cậy; điều tiết khai thác tối ưu nguồn nước cho phát điện và các nhu cầu sử dụng nước phía hạ lưu; tích nước hồ chứa kịp thời sẵn sàng chuẩn bị cho mùa khô năm 2021; thực hiện tốt chương trình kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021; phối hợp cùng điều độ cấp điều độ bố trí phương thức vận hành tối ưu, đảm bảo chế độ làm việc các tổ máy trong giới hạn định mức và đáp ứng ổn định vận hành hệ thống.

Năm vừa qua, diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Đà khá bất thường. Tổng lượng nước về hồ cả năm chỉ đạt 41,82 tỷ m3 (bằng 78% trung bình nhiều năm). Tuy nhiên, công ty đã vận hành, khai thác hiệu quả với sản lượng điện sản xuất 8,525 tỷ kWh, bằng 103,2% so với kế hoạch Tập đoàn giao. Công tác cấp nước chống hạn đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và giao thông trong mùa cạn phía hạ du. Công trình đập, hồ chứa được kiểm tra, theo dõi, quan trắc đầy đủ, đảm bảo an toàn, ổn định. Các chỉ tiêu kỹ thuật vận hành thực hiện đều đạt và vượt yêu cầu.