Đảng bộ Cơ quan EVN đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2020

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Cơ quan EVN. Hội nghị diễn ra chiều ngày 25/1, tại Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Đảng bộ Cơ quan EVN là Đảng bộ đặc thù, là lực lượng tham mưu chính cho Đảng ủy Tập đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, tập trung những cán bộ, đảng viên có trình độ cao, có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Trong năm qua Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có được thành tích đó là có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ Cơ quan EVN.

Để hoàn thành các mục tiêu chung của Đảng ủy Tập đoàn giao trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập tập trung bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đặt ra kế hoạch cụ thể, quyết liệt hơn nữa, áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật để phấn đấu đạt được chỉ tiêu nghị quyết, đặc biệt là những vấn đề về đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện; công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn và công tác truyền thông.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN - Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đảng bộ cần tích cực triển khai công tác xây dựng Đảng trên cả 4 phương diện: tư tưởng, chính trị, đạo đức và tổ chức cán bộ.  Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức đối với các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng nói chung và những chính sách, chủ trương của Tập đoàn. Đặc biệt là việc lãnh đạo, tham mưu cho Tập đoàn quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông với những hình thức phong phú, thiết thực.

Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Tham mưu cho Tập đoàn để thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp, cơ cấu doanh nghiệp theo đúng kế hoạch; tham mưu để ban hành các văn bản, quy định về công tác cán bộ, quy hoạch, đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể; tạo nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ sau. Tiếp tục xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Quan tâm đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong Cơ quan; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN - Nguyễn Tài Anh trao Giấy khen của Đảng ủy Cơ quan EVN cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tài Anh – Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết: Năm 2020, Đảng bộ Cơ quan EVN đã quan tâm, ban hành Nghị quyết để cụ thể hóa, chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Cơ quan được tập trung chỉ đạo; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nắm bắt dư luận xã hội trong toàn Đảng bộ được tăng cường; chú trọng đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy chi bộ thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn; công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo bổ nhiệm cán bộ được thực hiện chặt chẽ.

Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW được chú trọng; hằng năm, toàn thể đảng viên đã xây dựng cam kết thực hiện theo Bác. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, xếp loại cán bộ hàng năm. Công tác dân vận của Đảng, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong Cơ quan vững mạnh; các phong trào hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Một số mục tiêu trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan EVN năm 2021

- Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Kết nạp 05 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên;

- Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc.


  • 25/01/2021 04:04
  • Xuân Tiến
  • 3589