Đảng bộ EVN hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao trong năm 2020

Chiều ngày 30/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN đã thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Đảng ủy Tập đoàn tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với triển khai học tập chuyên đề về Học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

100% cán bộ đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động/cam kết rèn luyện của cá nhân gắn với chuyên đề năm và trên cơ sở nhiệm vụ được giao, báo cáo trước chi bộ để giám sát việc thực hiện.

Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định; công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp được triển khai bài bản, góp phần năng lực lãnh đạo của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng được chú trọng,  giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, thiết thực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện và tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ EVN lãnh đạo Tập đoàn sản xuất, cung ứng đủ điện trong bối cảnh dịch bệnh COVID- 19 bùng phát và thiên tai bão lũ xảy ra liên tiếp; thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra; sản xuất kinh doanh tiếp tục có lợi nhuận, hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm (2016-2020). Công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện cơ bản bám sát kế hoạch. Công tác quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2021, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục đổi mới nội dung công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền; triển khai kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Lãnh đạo Tập đoàn vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân

Xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng để điều hành hệ thống điện an toàn và tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện, đảm bảo hiệu quả phát điện gắn với giảm tổn thất điện năng, tận dụng tài nguyên nước, đáp ứng các yêu cầu cấp nước cho hạ du.

Kiểm soát chặt chẽ tiến độ và giám sát chất lượng công trình; kiểm soát chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, kết thúc đầu tư, nghiệm thu bàn giao và quyết toán công trình.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ đề năm 2021 về “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Trong đó xây dựng các chính sách chuyển đổi số, sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm ý tưởng, công nghệ mới một cách có kiểm soát; hình thành văn hóa chấp nhận và thử nghiệm đổi mới sáng tạo, làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng; thúc đẩy đổi mới, phát triển sáng tạo.


  • 30/12/2020 04:20
  • Xuân Tiến
  • 2155