EVN hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới 2023

Hưởng ứng chuỗi sự kiện Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế hoạt động tại đơn vị để triển khai các nội dung ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục có các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động thiết thực để hưởng ứng theo các mục tiêu phát động của Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới. Thông tin, tài liệu tuyên truyền tham khảo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước,Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Cục Biến đổi khí hậu và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, các Tổng công ty Điện lực đồng thời duy trì các hình thức tuyên truyền phù hợp, các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường; logo và slogan về tiết kiệm điện tại các trụ sở, trên các trang thông tin điện tử của đơn vị; tuyên truyền, truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép. Vận động các cơ sở giáo dục, trường học xây dựng các tiết học giáo dục môi trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phát động hưởng ứng các ngày nói trên.

Ngày Nước thế giới (22/3) được Liên Hợp Quốc phát động với mục tiêu nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia; đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu.

Ngày Khí tượng thế giới (23/3) được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động nhằm kêu gọi trách nhiệm của mỗi một cá nhân trên thế giới cần thể hiện vai trò và trách nhiệm trước cuộc sống hiện tại và tương lai nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động suy thoái môi trường.