EVN tập huấn, phổ biến quy chế quản lý nội bộ

Từ ngày 23-25/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến, phổ biến các quy chế quản lý nội bộ áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Ông Cao Quang Quỳnh - Thành viên HĐTV EVN chủ trì Hội nghị phổ biến quy chế quản trị, chiều 23/11

Thực hiện chương trình công tác pháp chế năm 2021 và chương trình xây dựng quy chế quản lý nội bộ năm 2021, EVN đã rà soát toàn bộ hệ thống quy chế quản lý nội bộ, gồm 47 quy chế áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; trong đó có 37 quy chế áp dụng đến đơn vị cấp 3. Đến nay, EVN đã cơ bản rà soát, chỉnh sửa và ban hành toàn bộ tất cả các quy chế quản lý nội bộ áp dụng trong toàn tập đoàn.

Trong ngày 23/11, các ban chuyên môn của tập đoàn đã giới thiệu nội dung cơ bản và các điểm mới liên quan đến Quy chế quản lý nội bộ và Quy chế quản trị áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Trong các ngày 24-25/11, tập đoàn tiếp tục giới thiệu, phổ biến các nội dung cơ bản và các điểm mới của các quy chế: Công tác lao động tiền lương; Quy định sức khỏe của người lao động làm việc trên cao; Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra; Quy định về đảm bảo an toàn thông tin; Quy định quản lý, khai thác hệ thống thông tin; Quy định bồi dưỡng, thi và kiểm tra sát hạch nghề; Quy định công nhận chức danh và quản lý chuyên gia; Quy định công tác đào tạo, sát hạch và công nhận chức danh điều hành, vận hành hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin.


  • 23/11/2021 04:31
  • Nghi Viên
  • 9617