EVN triệt để áp dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 259/QĐ-EVN, ngày 20/2/2021, phê duyệt Chương trình cải cách hành chính của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Chương trình đặt ra mục tiêu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần xây dựng, phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển bền vững với công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; gắn kết chặt chẽ sản xuất, kinh doanh với ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025; kiện toàn, sắp xếp bộ máy quản lý, điều hành của Tập đoàn, của các đơn vị thành viên tinh gọn, tập trung, hiệu quả và nâng cao năng lực quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Ảnh minh họa

Theo đó, EVN tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy quản lý trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam theo hướng tinh gọn, tập trung, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Cải cách hành chính trong điều hành, lề lối làm việc tại EVN và các đơn vị.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống Quy chế quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong quản lý, điều hành Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Loại bỏ thủ tục hành chính không cần thiết hoặc có nội dung trùng lặp ảnh hưởng đến tiến độ xử lý, giải quyết công việc; đơn giản hóa việc quản lý và cung cấp dịch vụ để giảm thiểu các thủ tục phức tạp.

Triệt để áp dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phần mềm dùng chung vào việc thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ tại EVN và đơn vị; thực hiện triệt để “Phòng họp không giấy”; triển khai áp dụng Digital Office trong toàn EVN theo kế hoạch được phê duyệt đảm bảo kết nối liên thông văn bản điện tử của EVN với Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, đối tác ổn định, an toàn và bảo mật.

Chương trình cải cách hành chính được thực hiện thống nhất từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó đặc biệt là quan hệ giao tiếp với khách hàng, các thủ tục giữa EVN và các đơn vị cũng như trong nội bộ từng đơn vị.

Xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, những ưu điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để gia tăng hiệu quả, tối ưu hóa chi phí trong hoạt động của quản lý; nâng cao độ tin cậy và chất lượng các dịch vụ điện lực. Đến năm 2025, EVN phấn đấu trở thành Doanh nghiệp số toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động của Tập đoàn...

Xem chi tiết tại đây


  • 09/03/2021 05:35
  • Phan Thảo
  • 7518