Hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của Cơ quan EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 23/4/2019 về việc hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Đảng ủy) với các ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt nam (Cơ quan EVN) có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Cụ thể: Hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Tổ chức và Nhân sự thuộc Cơ quan EVN thành “Ban Tổ chức và Nhân sự”; Hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Quan hệ cộng đồng thuộc Cơ quan EVN thành “Ban Truyền thông”; Hợp nhất Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với Ban Thanh tra Bảo vệ thuộc Cơ quan EVN thành “Ban Kiểm tra - Thanh tra”; Hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng thuộc Cơ quan EVN thành “Văn phòng”.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2019. Các ban/văn phòng hợp nhất thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc EVN.


  • 25/04/2019 09:17
  • PV
  • 14369