Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong nhiệm kỳ về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

I. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM, TƯ TƯỞNG LỚN, XUYÊN SUỐT CỦA ĐẢNG

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước!

3. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh!

4. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

5. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng!

6. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng!

7. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên!

8. Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn!

10. Dân tộc cường thịnh, trường tồn - đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

11. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội!

12. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! - Thành công, thành công, đại thành công!

13. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

14. Kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội!

15. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

16. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

17. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

18. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ; ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC NHANH, BỀN VỮNG

19. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

20. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển bền vững kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển!

21. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế!

22. Xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh có bản sắc về kiến trúc và văn hóa!

23. Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

24. Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh!

25. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

26. Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới!

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ HOÀN THIỆN ĐỒNG BỘ THỂ CHẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

27. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

28. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế!

29. Chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số!

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

30. Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước!

31. Phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ!

32. Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời!

33. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong toàn xã hội!

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

34. Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại!

35. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng kinh tế!

VI. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM

36. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế!

37. Giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững!

38. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc!

39. Tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước!

40. Xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại!

41. Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh!

42. Bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam!

43. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

44. Văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi!

45. Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc!

46. Văn hóa còn thì Dân tộc còn!

47. Nêu cao quốc thể, danh dự con người Việt Nam!

48. Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!

49. Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển!

50. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới!

51. Phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam!

52. Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo!

53. Mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc!

54. Bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ để xây dựng con người phát triển toàn diện!

55. Xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh!

56. Phát huy nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng!

57. Xây dựng báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại!

58. Việt Nam - địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế!

VII. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI BỀN VỮNG, BẢO ĐẢM TIẾN BỘ, CÔNG BẰNG XÃ HỘI 

59. Phát triển xã hội Việt Nam bền vững, hài hòa!

60. Xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh!

61. Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam!

VIII. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

62. Bảo vệ môi trường sống và sức khỏe Nhân dân là mục tiêu hàng đầu!

63. Khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên!

64. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh!

IX. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

65. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc!

66. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân!

67. Xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc!

68. An ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân!

69. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu và dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp!

70. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về chính trị, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới!

X. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, HỘI NHẬP QUỐC TẾ TOÀN DIỆN, SÂU RỘNG

71. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế!

72. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả!

73. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi!

74. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam!

75. Chủ động tham gia, tích cực đóng góp, nâng cao vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương!

XI. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

76. Bảo đảm tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về Nhân dân!

77. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân!

78. Tuổi trẻ Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ, hoài bãi, khát vọng vươn lên!

79. Thanh niên Việt Nam xung kích học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp!

80. Dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai đất nước!

81. Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam!

82. Xây dựng gia đình văn hóa là góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ!

83. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển!

84. Tôn giáo Việt Nam sống “tốt đời đẹp đạo”, gắn bó với dân tộc, đồng hành cùng đất nước!

85. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước!

86. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ!

87. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

XII. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

88. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo!

89. Xây dựng nhà nước kiến tạo, chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ!

90. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân!

91. Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu!

92. Kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp!

93. Sống và làm việc theo pháp luật!

94. “Thượng tôn pháp luật”, gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương!

XIII. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG

95. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện!

96. Thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng!

97. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên!

98. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng!

99. Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng!

100. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí!

101. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên!

102. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

103. Đảng ta là đạo đức, là văn minh!

104. Nhân dân là cội nguồn sức mạnh của Đảng!

105. Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả!

Xem file Tại đây


  • 28/04/2022 04:22
  • EVN
  • 17706