Ngành Điện đầu tư nhiều công trình góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thời gian qua, ngành Điện tích cực phối hợp với tỉnh Đồng Tháp đầu tư nhiều công trình điện đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Qua 5 năm thực hiện (giai đoạn 2019 - 2023), ngành Điện đã đầu tư nhiều công trình góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính đến ngày 31/12/2023, hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được hoàn chỉnh để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể như: lưới 220kV, có 80km đường dây và 2 trạm biến áp (TBA) với tổng dung lượng 750MVA; lưới điện 110kV, có 265km đường dây và 11 TBA 110kV với tổng dung lượng là 938MVA; lưới phân phối, có 4.093km đường dây trung thế, 5.924km đường dây hạ thế, 13.504 TBA, phân phối 2.131 MVA. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện toàn tỉnh đến năm 2023 đạt 99,99%.

Ngành Điện luôn nỗ lực trong cung cấp điện đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch cũng còn những mặt tồn tại, hạn chế như: tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm còn thấp so với quy hoạch, khối lượng đầu tư xây dựng công trình lưới điện truyền tải (110kV, 220kV) chưa đạt so với quy hoạch, còn một số công trình chưa triển khai thực hiện.

Một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu của quy hoạch phát triển điện lực do những nguyên nhân như: tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt thấp so với dự báo. Mặt khác do công tác tuyên truyền tiết kiệm điện được thực hiện tốt, có nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nên thành phần điện phục vụ công nghiệp và tiêu dùng dân cư tăng trưởng chậm dẫn đến tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm thấp; do ngành Điện khó khăn về nguồn vốn đầu tư, nhiều công trình phải thực hiện từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng nước ngoài, do nhu cầu phụ tải tăng trưởng thấp hơn so với dự kiến nên một số công trình triển khai chậm hơn so với quy hoạch.

Link gốc


  • 06/05/2024 03:07
  • Theo: baodongthap.vn
  • 3691