Ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp phải báo trước 5 ngày

Ngày 9/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BCT, quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020.

Thông tư số 22/2020/TT-BCT sẽ thay thế Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

Theo đó, trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho bên mua điện biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày. Việc thông báo thực hiện bằng văn bản hoặc hình thức khác đã được hai bên thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện cho khách hàng có sản lượng mua điện trung bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết.

Với các khách hàng còn lại, bên bán điện thực hiện thông báo trong 03 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức khác đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện; trong đó thời điểm thông báo đầu tiên phải đảm bảo trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày.

Trường hợp không thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo nội dung đã thông báo, bên bán điện có trách nhiệm thông báo lại cho bên mua điện trước thời điểm ngừng, giảm cung cấp điện đã thông báo ít nhất 24 giờ.

Bên bán điện phải cấp điện trở lại theo đúng thời hạn đã thông báo. Trường hợp thời gian cấp điện trở lại bị chậm so với thời gian đã thông báo từ 01 giờ trở lên, phải thông báo cho khách hàng có sản lượng mua điện trung bình trên 100.000kWh/tháng và khách hàng sử dụng điện quan trọng biết thời gian cấp điện trở lại bằng điện thoại hoặc hình thức thông báo khác do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện.

Trong trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp, bên bán điện xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng, thời gian dự kiến cấp điện trở lại. Đồng thời, thông báo cho bên mua điện biết theo hình thức đã được hai bên thoả thuận, trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp. 

Trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện do hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa an ninh hệ thống điện, bên bán điện phải đảm bảo thực hiện cắt, giảm đúng lượng công suất phụ tải được tính toán và phân bổ theo quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện…

Xem chi tiết Thông tư tại đây


  • 14/09/2020 03:00
  • M. Hương
  • 8534