Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 11/2022

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước

1.1. Từ ngày 3/10 đến ngày 9/10, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng.

Các vấn đề bao gồm tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

1.2. Ngày 14-10, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và các địa phương phát biểu tham luận cho thấy, toàn vùng Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả, thành tích quan trọng; đồng thời chỉ ra, không ít những khó khăn, thách thức lớn.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về vùng Tây Nguyên, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải quán triệt thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết; nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, của người dân và cộng đồng các doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng. Đổi mới tư duy phát triển, nhất là về liên kết vùng, tiểu vùng; về cơ chế, chính sách đặc thù; về phân bổ nguồn lực; về nguồn nhân lực, tiềm năng, lợi thế nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng, các tiểu vùng và từng tỉnh trong vùng, tiểu vùng; giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại vùng; các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tiểu vùng.

1.3. Ngày 23/10, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những điểm mới của Nghị quyết lần này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ nhất định sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa kinh nghiệm đổi mới, truyền thống cách mạng, anh hùng vẻ vang, phẩm chất cao quý, rất tốt đẹp, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của người miền Đông; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh ở vùng Đông Nam Bộ, theo tinh thần: Cả nước vì vùng Đông Nam Bộ; vùng Đông Nam Bộ quyết vươn lên cùng với cả nước và vì cả nước; luôn luôn là đầu tàu và động lực phát triển mạnh mẽ nhất của cả nước.

1.4. Ngày 30/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra ngay sau khi kết thúc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đối với vị thế, vai trò quốc tế của Việt Nam và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dư luận hai nước và quốc tế đặc biệt quan tâm sự kiện này.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra ngay sau khi kết thúc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đối với vị thế, vai trò quốc tế của Việt Nam và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dư luận hai nước và quốc tế đặc biệt quan tâm sự kiện này.

Chuyến thăm nhằm triển khai tích cực, mạnh mẽ đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng ta, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, củng cố quan hệ giữa hai đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo cấp cao hai nước, phấn đấu đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới, góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực nước ngoài cho phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Qua đó, đề cao đường lối đối ngoại, khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, mong muốn phát triển lâu dài, ổn định, ngày càng hiệu quả, thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước; đồng thời làm rõ những quan tâm, lập trường đúng đắn, các lợi ích chính đáng của Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm củng cố, mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ giữa hai đảng làm định hướng cho quan hệ giữa hai nước; tăng cường quan hệ trên các kênh Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc; tạo chuyển biến mới tích cực trong hợp tác bình đẳng, cùng có lợi về kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác; nâng cao hợp tác quốc phòng, an ninh, tăng cường sự hợp tác tại các diễn đàn quốc tế; phát triển quan hệ giữa các tổ chức quần chúng, giao lưu nhân dân và thúc đẩy xu thế tích cực trong thông tin, tuyên truyền. Củng cố nhận thức chung cấp cao về kiểm soát bất đồng, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), giữ gìn hòa bình ở Biển Đông, thúc đẩy đàm phán về các vấn đề trên biển trong khuôn khổ song phương và ASEAN; thúc đẩy sự tôn trọng các lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982; củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị và hợp tác...

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Sáng 18/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Khoa học Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong tình hình mới”. Hội thảo đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng và những vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng về nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước; đề xuất quan điểm, định hướng và các cơ chế, chính sách, giải pháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Từ đó, góp phần thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và chuẩn bị Đề án “Xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, của Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị.

2.2. Chiều 12/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thông qua các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, trong 7 ngày (từ 3 đến 9/10), tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; và một số vấn đề quan trọng khác, chủ yếu là về công tác cán bộ, công tác nhân sự. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị. Nêu lên những nội dung chính đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu các cấp ủy đảng, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hội nghị. Qua đó góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo chuyển biến mạnh mẽ, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị lần này. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của các Nghị quyết nêu trên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và từng nghị quyết chuyên đề nói riêng, góp phần thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đảng ủy Khối cũng yêu cầu các cấp ủy cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong từng Nghị quyết và Kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương sát với thực tiễn, phù hợp điều kiện thực tế của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động này, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm. Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong đoàn viên, hội viên, người lao động trên các phương tiện truyền thông của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp.

2.3. Ngày 3/10, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 và quán triệt những điểm mới Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đào Thế Hoằng, Vụ trưởng Vụ VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt những điểm mới Quy định 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII. Quy định gồm 4 Chương, 58 Điều (Chương I: Quy định chung; Chương II: Kỷ luật tổ chức đảng; Chương III: Kỷ luật đảng viên vi phạm; Chương IV: Điều khoản thi hành). Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Các điểm mới trong Quy định này tập trung ở 3 nội dung chính đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Quy định mới ban hành thể hiện tinh thần Kết luận 21-KL/TW thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận tổ chức đảng, đảng viên.

Tên gọi của Quy định 69-QĐ/TW được điều chỉnh ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung công tác kỷ luật của Đảng, vừa đảm bảo nội dung toàn diện, bao quát, vừa đảm bảo nguyên tắc kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét rõ trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xác định trách nhiệm của từng cá nhân và ngược lại khi kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng quản lý đảng viên vi phạm và dễ tra cứu, dễ thực hiện.

2.4. Trong 2 ngày (13-14/10), tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham dự của 283 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của gần 100.000 đoàn viên thanh niên trong Khối. Tham dự có đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại Đại hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tập đoàn Điện lực Việt Nam được bầu vào Ủy viên Đoàn Khối DNTW, nhiệm kỳ 2022-2027.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Ngày 7/10 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ EVN (8/10/2007-8/10/2022), buổi Tọa đàm đã ôn lại 15 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tập đoàn, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy Khối DNTW, cùng với sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn đã vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn (08/10/2007-08/10/2022), công tác thông tin, tuyên truyền được Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo triển khai trên nhiều phương diện: (i) thực hiện tuyên truyền tại các tổ chức đảng trực thuộc; phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của Ngành Điện; (ii) phát hành phim tài liệu về 15 năm Đảng bộ Tập đoàn; (iii) xây dựng báo cáo tóm tắt 15 năm xây dựng và phát triển.

2. Ngày 10/10, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gặp mặt các đồng chí lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, do Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN tham gia đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được Chủ tịch nước gặp mặt. Báo cáo Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Đảng ủy EVN khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, EVN đã thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nền tảng cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng.

3. Sáng 14/10 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nối trực tuyến với hội nghị theo đường truyền từ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Nghị quyết đã xác định mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thể hiện rõ khát vọng, ý chí, quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân, nhất là cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong vùng. Nghị quyết cũng đề ra đầy đủ, đồng bộ và mới mẻ các nhiệm vụ, giải pháp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, bao gồm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát triển nhanh, bền vững kinh tế vùng; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mục tiêu, yêu cầu phát triển Tây Nguyên trong thời kỳ mới.

 4. Sáng 17/10 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức khai mạc Hội thao cán bộ làm công tác Đảng lần thứ I năm 2022. Đây là hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022) và ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Tại Hội thao, đoàn vận động viên của Đảng ủy EVN tham gia 3 nội dung gồm: Cầu lông, bóng bàn và tennis và đã giành 2 giải Ba bộ môn đôi nam cầu lông, đôi nam Tennis. Kết quả đạt được tại Hội thao sẽ là động lực nhằm tạo đà khích lệ tập thể cán bộ, đảng viên người lao động trong Đảng bộ Khối nói chung và Đảng bộ Tập đoàn nói riêng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển để tiến tới hội thao của những lần tiếp theo.

5. Ngày 19/10 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phiên tháng 10/2022. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên.

III. TIN THAM KHẢO

1. Ngày 18/10 tại Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gặp mặt đoàn đại biểu cán bộ, công nhân lao động giỏi của EVN. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của gần 100.000 cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Điện. Chủ tịch nước đặc biệt chúc mừng 122 thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022. Hội thi diễn ra trong tháng 10 do Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các ban chuyên môn của Tập đoàn tổ chức.

2. Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 (VietNam Digital Awards - VDA 2022) do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức chiều 9/10, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) được vinh danh ở hạng mục Doanh nghiệp - đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Đây là lần thứ tư liên tiếp trong 5 năm giải thưởng tổ chức, EVN được vinh danh ở hạng mục này, cùng với EVN, 2 đơn vị thành viên của Tập đoàn cùng được vinh danh tại Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 gồm: Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ở hạng mục "Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng"; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin ở hạng mục "Sản phẩm, giải pháp công nghệ số tiêu biểu".

3. Ngày 10/10/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành 5427/QĐ-TLĐ tặng 24 cán bộ công nhân viên của EVN nhận Bằng Lao động sáng tạo năm 2022, Đây là những CBCNV có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, làm lợi cho đơn vị trong hoạt động chuyên môn.  

4. Ngày 12/10 tại Hà Nội, Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2022 theo chủ đề “Kiến tạo và Phát triển Thương hiệu Việt Nam Xanh” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức đã diễn ra, Tập đoàn Điện lực việt Nam vinh dự là một trong 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2022 cùng với 9 thương hiệu: Vinamilk, Vietcombank, Viettel, PetroVietnam, VinGroup, Sungroup, Thaco, Tập đoàn Hòa Phát và Masan.

5. Ngày 19/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ tại TP. Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương ngành Điện đã cố gắng, nhanh chóng khắc phục sau bão, hoan nghênh, biểu dương các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ các tỉnh, thành cả nước gặp thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nhà hảo tâm tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người dân. Cũng trong dịp này, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao 2 tỷ đồng để hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng khắc phục bão lụt. Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng trao hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng 500 triệu đồng.

6. Ngày 26/10, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng với Tập đoàn, đồng chí Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nêu nhiều kiến nghị của EVN liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; tư vấn thẩm tra; thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng; nội dung điều chỉnh thiết kế cơ sở; điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; công tác quản lý hợp đồng; định mức chi phí QLDA… Ông Bùi Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin để nhanh chóng nắm bắt và xử lý. EVN cũng cần chủ động nêu đề xuất và cung cấp thông tin, giúp Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp tình hình thực tiễn, từ đó có tham mưu tới Quốc hội, Chính Phủ để đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng.

7. Ngày 27/10, Đồng chí Trần Đình Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đoàn công tác EVN  đã  làm việc với Tổng công ty Điện lực Campuchia (EDC) tại Phnom Penh, Campuchia. EVN luôn sẵn sàng hợp tác với EDC trên tinh thần vì lợi ích của hai quốc gia, vì sự phát triển của ngành Điện hai nước. Hợp tác mua bán điện giữa hai bên có thể mở rộng, phát triển không chỉ dừng ở việc EVN cung cấp điện cho EDC. Nếu EDC đầu tư phát triển các nguồn điện, cũng có thể cung cấp cho EVN trên tinh thần có lợi cho cả 2 bên. Hai bên đều bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi thông tin lẫn nhau, phối hợp hiệu quả trong công tác chuẩn bị cho việc hòa lưới lần đầu tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Huadian Sihanoukville Power Generation Company (HSPGC) của phía EDC, để đấu nối vào liên kết lưới điện Việt Nam - Campuchia.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Ngày 09/10/2022, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 5034-CV/VPTW, ngày 09/10/2022 về việc gửi bài Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nội dung Bài phát biểu xem tại đây

2. Ngày 13/10/2022, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quy định số 06-QĐ/ĐUK về giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Công văn số 894-CV/ĐU, ngày 26/10/2022 để triển khai thực hiện Quy định. Nội dung Quy định xem tại đây.

3. Ngày 12/10/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Báo cáo số 156-BC/ĐUK về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) "về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Nội dung Báo cáo xem tại đây

Xem file Tại đây.


  • 04/11/2022 10:50
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 8261