Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước:

1.1 Ngày 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh (từ năm 1973, đã phê phán việc móc ngoặc, lãng phí). Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị ngay sau Lễ ra mắt cuốn sách, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách này trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

1.2. Sáng 02/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp bất thường lần thứ 4 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức. Trước sự chứng kiến của Quốc hội, đứng trước cờ Tổ quốc, tay trái đặt lên bản Hiến pháp, tay phải giơ cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Ngày 25/02/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 02. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào các tờ trình về công tác cán bộ; Tờ trình về việc triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW; Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; Tờ trình về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Kết luận số 45-KL/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và các nội dung khác.

2.2. Cũng trong sáng ngày 25/02/2023, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai một số quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã quán triệt nội dung Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Công văn số 4718-CV/BTCTW, ngày 16/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai các mô hình đảng bộ theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước. Đồng chí đề nghị các đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên từ các địa phương về đảng bộ doanh nghiệp; việc lập các ban tham mưu giúp việc cấp ủy theo quy định của Trung ương.

Đối với việc triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư và Công văn số 3291 -CV/BTCTW, ngày 12/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng đề án thành lập đảng bộ theo Quy định của Ban Bí thư, đề án đã được Ban Tổ chức Trung ương đồng ý tại Công văn số 4718 -CV/BTCTW, ngày 16/02/2023 về việc triển khai các mô hình đảng bộ theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương đồng ý: (1) Giữ nguyên trạng 13 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối theo mô hình đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty; (2) Giữ nguyên trạng 08 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối theo mô hình đảng bộ công ty mẹ của tập doàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng; (3) Triển khai thành lập 06 đảng bộ toàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, trên cơ sở đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay và tiếp nhận toàn bộ các tổ chức đảng, đảng viên trong các công ty con, đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện… của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước đang sinh hoạt và trực thuộc cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (4) Đồng ý kiện toàn 09 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối theo mô hình công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty trên cơ sở đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty hiện nay và tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị, doanh nghiệp là thành viên của công ty mẹ (theo quyết định của cấp có thẩm quyền) đang sinh hoạt, trực thuộc các cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức đảng, đảng viên trong các chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị thành viên tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đồng thời, giao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương "Quyết định thành lập, kiện toàn các đảng bộ theo thẩm quyền bảo đảm đúng các quy định của Đảng"; "Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương để chỉ đạo thực hiện chuyển giao và tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên trong công ty con, đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện của tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước đang sinh hoạt và trực thuộc cấp ủy tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương theo Khoản 2, Điều 8, Quy định số 60 -QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư".Việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành trước ngày 30/4/2023 và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với việc triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/02/2023 của Ban tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp lại, thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy trong quý I/2023; kiện toàn cán bộ, xây dựng, ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, các quy chế, quy định về công tác cán bộ và quy định khác của đảng ủy; lãnh đạo, chỉ đạo HĐTV/HĐQT, lãnh đạo doanh nghiệp rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các quy chế, quy định của doanh nghiệp theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn Đảng ủy Khối trong việc triển khai thực hiện các Quy định của Ban Bí thư; đây là những quy định mới, phạm vi rộng khắp cả nước, các đặc thù áp dụng khác nhau,… sẽ không tránh khỏi phát sinh những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí cũng đề nghị các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, kịp thời báo cáo, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc về Đảng ủy Khối để có giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ; việc triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian quy định và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Ngày 23/2 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phiên tháng 2/2023. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như: Hướng dẫn triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 27/12/2017 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về “Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ trong Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam”; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 113-NQ/ĐU ngày 27/12/2017 của Đảng ủy EVN về “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên”; phương án thành lập các ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy EVN theo Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, ngày 14/2/2023 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị cũng thảo luận, thông qua về một số nội dung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, công tác nhân sự Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

2. Chiều ngày 03/3/2023, tại trụ sở Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối với Hội nghị triển khai, nghiên cứu học tập nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức, đã có 142 điểm cầu của 20 tổ chức đảng với gần 1000 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị.

III. TIN THAM KHẢO

1. Ngày 17/02/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo số 821/BC-BNN-TL về việc tổng kết công tác lấy nước phục vụ gieo cấy Vụ Đông Xuân 2022-2023 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Trong đó, EVN được đánh giá đã tổ chức vận hành các nhà máy thủy điện tối đa khả năng cho phép để tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi vận hành lấy nước, đồng thời bảo đảm cung cấp đủ điện cho các trạm bơm hoạt động. Theo Báo cáo, tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện cả 2 đợt là 3,62 tỷ m3 (Đợt 1 là 1,41 tỷ m3, Đợt 2 là 2,21 tỷ m3), thấp hơn khoảng 1,14 tỷ m3 so với tổng lượng nước xả dự kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Riêng trong đợt 2, các nhà máy thủy điện đã vận hành tối đa công suất phát điện nên dòng chảy hệ thống sông Hồng được duy trì ở mức cao nhất theo khả năng, mực nước trung bình cả đợt tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,61 m, tạo điều kiện tốt hơn cho các công trình thủy lợi vận hành lấy nước.

Để có được kết quả tích cực như trên, EVN và các đơn vị đã rất chủ động trong việc chuẩn bị triển khai thực hiện. Ngay sau khi nhận được thông báo từ Tổng Cục Thủy lợi vào cuối tháng 11/2022 về lịch lấy phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, EVN đã xây dựng kế hoạch vận hành và xả nước từ các hồ thủy điện phía Bắc (Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang) và kế hoạch đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy.

EVN đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thực hiện điều tiết nước các hồ thủy điện và vận hành hệ thống hợp lý để đáp ứng nhu cầu nước và đảm bảo kế hoạch cung cấp điện, đồng thời điều tiết các hồ chứa duy trì mực nước tại Hà Nội ở mức hợp lý để tiết kiệm nguồn nước đảm bảo hiệu quả cao nhất của 2 đợt lấy nước tập trung và đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2023 cho hệ thống điện Quốc gia. EVN cũng đã yêu cầu các Công ty Điện lực rà soát, kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho các trạm bơm điện trong suốt thời gian lấy nước tập trung (từ ngày 06/01/2023 đến 08/02/2023) và sau các đợt lấy nước để phục vụ bơm dẫn nước. Các trạm bơm được cung cấp điện ổn định, liên tục, không xảy ra sự cố lưới điện và các thiết bị cơ khí trong suốt thời gian lấy nước. Đặc biệt, để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện, EVN và các Công ty Thủy điện liên quan đã chủ động đề nghị, phối hợp các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/ thành phố chỉ đạo ngay các địa phương chủ động bơm sớm, trữ nước vào ao, đầm, vùng trũng thấp và các kênh dẫn từ các nguồn nước sẵn có ở sông, ngòi. Các đơn vị của ngành Điện lực cũng đề nghị các Công ty khai thác công trình thủy lợi theo dõi sát nguồn nước trong thời gian xả nước tập trung để bơm nước vào hệ thống thủy nông, sử dụng có hiệu quả nguồn nước từ các hồ thủy điện, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đổ ải và tưới dưỡng cho lúa.

2. Ngày 14/02/2023 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng tín dụng tài trợ trị giá 2.400 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Thuỷ điện Ialy mở rộng. Theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, Agribank sẽ giải ngân từng lần thực hiện Dự án qua việc thanh toán các chi phí thực hiện với tổng giá trị hợp đồng là 2.400 tỷ đồng do 03 chi nhánh phụ trách: Agribank chi nhánh Sở giao dịch, Agribank chi nhánh Quảng Bình và Agirbank chi nhánh Gia Lai.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá cao sự hợp tác của Agribank trong việc thu xếp vốn vay cho các dự án điện nói chung và Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng nói riêng; đồng thời gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Thủ tướng Chính Phủ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của Agribank. Cùng với nguồn vốn đối ứng của EVN, khoản tín dụng sẽ đảm bảo nguồn tài chính cho việc triển khai đầu tư, thi công xây dựng Dự án, đáp ứng kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt.

3. Ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã đi kiểm tra công trường Dự án Nhà máy Thuỷ điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư.  Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVN, các đơn vị tham gia dự án đã rất quyết tâm để thi công dự án. Trong quá trình thi công, mặc dù có xảy ra sự cố sạt trượt nhưng EVN và các nhà thầu đã bình tĩnh xử lý theo luận chứng khoa học nên khắc phục triệt để theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để cho thi công trở lại.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, triển khai xây dựng thành công công trình này chính là để tri ân những thế hệ đi trước, những người đã hi sinh vì công trình thế kỷ Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình hiện hữu.

Thứ 2, công trình này có ý nghĩa quan trọng, góp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam đang chuyển dịch năng lượng như hiện nay. Do đó, quá trình thi công cần đặt chất lượng, an toàn công trình lên hàng đầu; đồng thời bố trí 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn tiến độ 6 tháng.

Thứ 3, trong quá trình thi công cần đảm bảo môi trường sinh thái, phát triển bền vững cho tỉnh Hòa Bình.

Thứ 4, các đơn vị tham gia dự án cần phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn, bất cứ vướng mắc gì cũng được xử lý ngay nhằm mục tiêu rút ngắn tiến độ thi công.

Thứ 5, cần đặc biệt chú trọng an toàn lao động, an toàn trên công trường đúng quy trình, quy định.

Thứ 6, tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống cho công nhân, đảm bảo tái sản xuất sức lao lao động.

Để rút ngắn tiến độ 6 tháng, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nếu có vấn đề phát sinh cần xử lý ngay theo đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cùng chung tay để vì mục tiêu sớm hoàn thành dự án.

4. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương về phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 883/EVN-TT+KD ngày 28/2/2023, trong đó EVN yêu cầu các đơn vị thành viên đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 thông qua các hình ảnh, video- clip, chữ chạy trên các màn hình, trên website, mạng xã hội Facebook, Zalo... từ nay cho đến hết tháng 3 năm 2023; tổng công ty địện lực, công ty điện lực các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường; logo và slogan về tiết kiệm điện tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị từ nay cho đến hết tháng 3/2023, đồng thời, vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 tại Việt Nam có chủ đề “Tiết kiệm điện - Thành thói quen”. Đây là năm thứ 14 Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch này cùng với các quốc gia trên thế giới; trong đó, riêng năm 2022, sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất (từ 20h30-21h30 ngày 26/3/2022), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng).

5. Sáng 02/3/2023 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022. Đoàn viên thanh niên một số đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia cuộc thi đã đạt được 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải khuyến khích và giải Ý tưởng, sáng kiến được yêu thích nhất cuộc thi. Tham dự buổi Lễ, có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng chí Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Tổ chức cuộc thi; đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Trưởng Ban Truyền thông EVN, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi.

Tính riêng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có tác phẩm “Tắt đèn để trái đất sáng hơn” đạt giải Nhì, của tác giả Nguyễn Đăng Dũng (Công ty Điện lực Sài Gòn, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh); tác phẩm "Tiết kiệm điện trong gia đình" đạt giải Ba, của tác giả Lê Thị Thảo Ngọc (Điện lực Duyên Hải - Công ty Điện lực Trà Vinh); Infographic "Các giải pháp tiết kiệm điện" đạt giải khuyến khích, của tác giả Phạm Quốc Minh Hoàng (Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Infographic "Save Energy Save World", đạt giải khuyến khích, của tác giả Hà Thành Nam, Đoàn Xuân Thắng (Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong thanh thiếu niên” năm 2022 là một trong những nội dung cụ thể hoá phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh thiếu niên. Đồng thời đây là sân chơi bổ ích giúp nâng cao nhận thức và năng lực của thanh thiếu nhi trong sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

6. Ngày 2/3 tại Nghệ An, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ gắn biển công trình “Đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam)” chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự án đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 quản lý điều hành và thực hiện giám sát. Dự án được khởi công ngày 28/11/2021, với quy mô đầu tư xây dựng khoảng 74,4km đường dây 220kV mạch kép từ biên giới Việt Nam - Lào đến Trạm biến áp 220kV Tương Dương. Đây là công trình truyền tải điện thứ 2 phục vụ nhập khẩu điện từ Lào (sau đường dây 220kV Xekaman 1 - Pleiku 2).

Đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) là dự án truyền tải điện quan trọng, nhằm thực hiện cam kết song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào trong lĩnh vực phát triển năng lượng và thực hiện hợp đồng mua bán điện đã được ký kết giữa hai bên; cũng là công trình cấp bách, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là kịp thời bổ sung nguồn điện cho miền Bắc trong những năm tiếp theo.

Đây cũng là dự án đầu tiên được gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Ngày 18/01/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW về tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/03/1923 - 01/03/2023). Nội dung hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền tại đây

2. Ngày 30/12/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 203-KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943 - 2023), Nội dung kế hoạch và đề cương xem tại đây

 3. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành Chương trình hành động số 21-Ctr/ĐUK, ngày 16/01/2023 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 22-Ctr/ĐUK, ngày 18/01/2023 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Theo đó cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Khối căn cứ vào Chương trình hành động của Đảng uỷ Khối để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Nội dung Chương trình tại đây

4. Ngày 24/02/2023, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Công văn số 1023-CV/ĐU về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam Để khắc phục tình trạng thời gian qua, có một số cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng mẫu Đảng kỳ và biểu tượng “Búa - Liềm” Đảng Cộng sản Việt Nam không đúng trong trang trí hội trường, ma-két, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố, chương trình văn hóa, văn nghệ, làm logo, biểu tượng tại các sự kiện, Văn bản được gửi tới cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tập đoàn. Nội dung Công văn tại đây.

5. Ngày 22/02/2023, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Công văn số 1022-CV/ĐU về việc tuyên truyền, giới thiệu Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đường link Cuốn sách đã được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn: https://www.evn.com.vn/d6/news/Cuon-sach-cua-dong-chi-Tong-Bi-thu-Nguyen-Phu-Trong-Kien-quyet-kien-tri-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-gop-phan-xay-dung-Dang-va-Nha-nuoc-ta-ngay-cang-trong-sach-vung-manh-142-184-119134.aspx

Xem file Tại đây


  • 03/03/2023 03:13
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 6503