Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 4/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước:

1.Ngày 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình bày nội dung Tờ trình. Bộ Chính trị thảo luận và cho rằng trong hơn 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI, đổi mới và phát triển chính sách xã hội là chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta với tinh thần tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Việc triển khai có hiệu quả các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; mang lại những thành tựu to lớn trong thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, thiếu liên kết giữa các chính sách trong tổ chức thực hiện, tỷ lệ bao phủ thấp. Chênh lệch mức sống giữa các vùng, miền, nhóm đối tượng còn lớn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chuẩn nghèo và chuẩn trợ cấp còn thấp. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Bảo hiểm xã hội còn thấp, chưa thật sự hấp dẫn người lao động. Chất lượng dịch vụ y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội phát triển chậm. Đầu tư chính sách xã hội còn có mặt chưa hiệu quả...

Bộ Chính trị khẳng định việc tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả chính sách xã hội là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, thụ hưởng ngày một tốt hơn thành quả của phát triển.

Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, bảo đảm tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người. Đầu tư cho thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội phù hợp với khả năng nền kinh tế, trong đó nguồn lực Nhà nước đóng vai trò chủ đạo cùng các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, xã hội, đóng góp của người dân; kết hợp nội lực với ngoại lực thông qua hợp tác quốc tế.

Bộ Chính trị nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực để phát triển. Thực hiện chính sách xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả của Nhà nước, sự giám sát thường xuyên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp; khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy truyền thống tương thân, tương ái; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân trong giải quyết các vấn đề xã hội.

Bộ Chính trị giao cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Đề án báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Ngày 03/03/2023, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 36 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối. Tại điểm cầu do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nối, đã có 47 đại biểu triệu tập tại Hội nghị cán bộ chủ chốt và hơn 1000 đại biểu do 20 tổ chức Đảng trực thuộc triệu tập tham dự thông qua kết nối phòng họp zoom với điểm cầu Hội nghị Đảng uỷ Tập đoàn. Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các ban, đơn vị, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 1263-CV/ĐUK, ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập sâu rộng nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, đơn vị; đưa việc học tập nội dung cuốn sách vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuốn sách trên Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối, các báo, trang tin điện tử nội bộ của doanh nghiệp, đơn vị. Thông qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy sự tự giác, thống nhất trong hành động của cán bộ, đảng viên và phát huy tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, doanh nghiệp, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong Đảng bộ Khối và kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ hằng năm của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt diện cấp ủy quản lý về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực; thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính chất khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua bán, chuyển nhượng tài sản, các dự án đầu tư lớn, mua sắm lớn, cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo quy trình, thủ tục và thời gian quy định; tăng cường phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; xử lý nghiêm, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm.

Thứ ba, các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng lãnh đạo, chỉ đạo HĐTV/HĐQT, ban điều hành triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp PCTN, lãng phí: đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản trị; tăng cường rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ nhằm khắc phục những thiếu sót trong thực hiện chế độ, chính sách, nhất là trong công tác quản lý tài chính ở doanh nghiệp, đơn vị; triển khai thực hiện nghiêm quy định về kiểm tra, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập, nhất là đối với người có chức vụ, quyền hạn, về công khai, minh bạch trong hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo quy định để phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

2.2. Ngày 30/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 3/2023. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung về công tác nhân sự 1 số đảng ủy trực thuộc Khối, việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 của các đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026–2031 của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy định 03-Qđi/ĐUK, ngày 15/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; sửa đổi, bổ sung Quy định số 2383-Qđi/ĐUK, ngày 17/6/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo Đề án và Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; việc khen thưởng tác giả, tác phẩm và tập thể đạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022; đề nghị sửa logo của Đảng ủy Khối; dự thảo Báo cáo Kết quả công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2023 của Đảng bộ Khối; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới và một số nội dung khác.

2.3. Ngày 24/03, tại Hà Nội, Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Khối nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tại buổi làm việc, các cán bộ, đoàn viên đã có ý kiến đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó các ý kiến tập trung vào việc số lượng cán bộ chuyên trách tại một số đơn vị còn ít so với mô hình tổ chức và số lượng đoàn viên của đơn vị. Hiện tại chưa có quy định cụ thể về chế độ phụ cấp cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm trong doanh nghiệp nên nhiều đơn vị không có đủ căn cứ pháp lý để chi phụ cấp cho cán bộ Đoàn. Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt tại một số đơn vị còn chậm, nhiều đơn vị cán bộ Đoàn thiếu trình độ lý luận chính trị nên không thể thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, việc triển khai kiện toàn mô hình tổ chức đoàn thống nhất với mô hình tổ chức đảng đơn vị,…

2.4. Chiều 17/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng, kết quả việc tổ chức, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp qua đó góp phần làm sáng rõ thêm những giá trị khoa học – thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong kinh doanh; tiếp tục cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII của Đảng và triển khai hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp của các cấp ủy Đảng là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên hằng năm; xây dựng văn hóa doanh nghiệp phải gắn với công tác xây dựng Đảng, với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại. Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo HĐQT/HĐT, ban điều hành các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ban hành các văn bản cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy về văn hóa doanh nghiệp. Nghiên cứu, ban hành, bổ sung, hoàn thiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc văn hóa doanh nghiệp; sửa đổi các quyết định, nội quy, quy chế làm việc của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn chặt với chuyển đổi số; quan tâm xây dựng và giữ gìn uy tín thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xã hội, vì lợi ích cộng đồng. Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối, Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội thảo để tổng hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối và trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Nghị quyết trong thời gian tới.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW ngày 14/02/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 162-NQ/ĐU, ngày 30/3/2023 về việc thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam bao gồm Văn phòng, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn; bổ nhiệm Trưởng các ban đảng chuyên trách; ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy EVN.

2. Thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2023 của Ban Bí thư về  việc về tổ chức đảng trong các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quyết định số 1169-QĐ/ĐUK, ngày 06/3/2023 của Đảng ủy Khối DNTW về kiện toàn Đảng bộ Công ty mẹ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy EVN đã xây dựng đề án và đang làm việc với các Tỉnh ủy, Thành ủy liên quan để chuẩn bị cho việc tiếp nhận, đến ngày 3/4 đã hoàn thành chuyển giao và tiếp nhận đối với Đảng bộ Công ty Thủy điện Tuyên Quang từ Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Ngày 17/3 tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phiên tháng 3/2023. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như: Dự thảo kế hoạch và đề cương Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31 - NQ/ĐU, ngày 19/2/2020 của Đảng ủy EVN về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2020 - 2025; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về một số tờ trình về công tác cán bộ theo thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

4. Ngày 22/3 tại trụ sở Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương những thành tích mà Đoàn Thanh niên EVN đã đạt được trong thời gian qua. Tuổi trẻ EVN đã có những bứt phá mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN cũng đánh giá cao các thành tích nổi bật trong phong trào “Sáng tạo trẻ” cũng như hoạt động an sinh xã hội, phong trào thi đua mà Đoàn Thanh niên EVN đã đạt được. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu Đoàn Thanh niên EVN và các cơ sở đoàn trực thuộc trong thời gian tới cần phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong công tác chuyển đổi số và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ đề năm 2023 của EVN. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc cần chủ động lãnh đạo, định hướng, quan tâm đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trẻ, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, cũng như tích cực, ủng hộ, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Cũng trong buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng uỷ EVN đã đưa ra định hướng giải quyết về những vấn đề còn tồn tại và những đề xuất, kiến nghị của Đoàn Thanh niên EVN.

5. Ngày 25/3 tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương) phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 76 học viên Lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 148, trong đó có 47 học viên thuộc Đảng uỷ EVN. Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh có được những kết quả trên là nhờ sự tận tụy đầy tâm huyết của đội ngũ giảng viên và đội ngũ cán bộ phục vụ lớp, đồng thời nhờ sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy các đơn vị, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn trong suốt quá trình học tập, rèn luyện của các học viên trong lớp. Trong thời gian tới, khi trở về cơ quan công tác, các học viên cần tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, là những đảng viên tiên phong, là những cán bộ nhiệt tình, năng nổ, vận dụng kiến thức được học cũng như đem hết khả năng của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chương trình trung cấp lý luận chính trị giúp các đảng viên củng cố lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của người cán bộ của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đồng thời cũng giúp các học viên có phương pháp và cách nhìn mới trong giải quyết công việc hàng ngày trên cương vị được giao tốt hơn.

III. TIN THAM KHẢO

1. Ngày 03/3/2023, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); các tổng công ty phát điện, các công ty, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện về tình hình cấp than và nhập khẩu than cho sản xuất điện, đạm. Các kiến nghị đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương lắng nghe, giải đáp; đồng thời các cục, vụ chức năng của Bộ Công Thương cũng đã đề xuất những giải pháp cụ thể, thực chất để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ các doanh nghiệp; một số kiến nghị cần tiếp tục nghiên cứu để có phương án giải quyết khả thi, hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc sản xuất, nhập khẩu và cung cấp than cho sản xuất điện, đạm thời gian qua, góp phần đảm bảo cung cấp đủ điện và đạm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân; tiếp tục đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hết sức dị biệt thời gian qua. Để đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện và đạm năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than, nhà máy đạm thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, giải pháp. (i) Trong mọi tình huống, các tập đoàn (TKV, EVN, PVN), các tổng công ty và chủ đầu tư các nhà máy điện, đạm phải bảo đảm đủ nguồn cung than cho sản xuất điện, đạm để phục vụ phát triển kinh tế đất nước và sinh hoạt của người dân; không được để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung than (kể cả việc thiếu hụt, đứt gãy cục bộ); (ii) Các bên liên quan thực hiện nghiêm túc các cam kết tại hợp đồng mua bán than cho sản xuất điện, đạm đã ký. Doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước. Ngược lại, các doanh nghiệp sử dụng than cũng phải chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng hợp đồng mua than; (iii) Chủ động, tích cực và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, tìm kiếm đối tác, bạn hàng xuất khẩu than trên thế giới, nhất là với các nước mà Việt Nam là thành viên trong các Hiệp định thương mại tự do và các nước đã ký kết các văn bản hợp tác với các bộ, ngành chức năng; trong đó, lưu ý chú trọng đến các thị trường xuât khẩu than tiềm năng (như Úc, Indonesia, Nam Phi, Lào…) mà Bộ Công Thương đã tổ chức kết nối tại các diễn đàn giao thương và tại các kỳ họp liên quan; (iv) Khẩn trương tổ chức nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Lào liên quan đến hoạt động thương mại than và khảo sát thị trường than của Lào, các tuyến đường vận chuyển than về Việt Nam để bảo đảm tối ưu. Có phương án chuẩn bị hệ thống kho cảng chứa than tại Việt Nam ở vị trí phù hợp để có thể tiếp nhận hiệu quả than nhập khẩu từ Lào; (v) Các đơn vị thực hiện công tác nhập khẩu than cần chủ động xây dựng kế hoạch nhập khẩu than với lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng phục vụ công tác nhập khẩu than cho sản xuất điện, đạm trong nước. (vi) Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, chế biến than để sản xuất tối đa các chủng loại than theo nhu cầu sử dụng của các hộ tiêu thụ, đặc biệt là các chủng loại than cho sản xuất điện. Khẩn trương tổ chức rà soát hệ thống kho cảng tại khu vực miền Trung và miền Nam để nghiên cứu đề xuất xây dựng các phương án, kho trung chuyển dự trữ than bảo đảm cung cấp đủ và ổn định cho các nhà máy nhiệt điện than theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 29/CT-TTg.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng chỉ đạo EVN, PVN, TKV, Tổng công ty Đông Bắc và chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, nhà máy đạm cần chú trọng hơn nữa đến việc tăng năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, giải quyết tốt mối quan hệ giữa giá nguyên/nhiên liệu đầu vào với giá sản phẩm đầu ra phù hợp với quy luật thị trường và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các đơn vị cũng cần nêu cao tinh thần tất cả vì mục tiêu chung, tăng cường cơ chế phối hợp nhằm giải quyết kịp thời và hiệu quả các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong việc hợp tác tiêu thụ sản phẩm của nhau; cùng đồng hành phát triển, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp và tiếp tục đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023. Chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất 2023 là "Tiết kiệm điện - Thành thói quen" được tổ chức với các hoạt động trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây cũng là thông điệp của Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Bằng thông điệp này, chương trình mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc hãy chung tay bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, hướng tới một tương lai xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Bộ nhận diện năm nay mà Bộ Công Thương xây dựng và được EVN tuyên truyền rộng rãi mang ý nghĩa không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong vòng một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp cần phải thực hành thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm, để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. Qua theo dõi số liệu về phụ tải tiêu thụ điện, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết: Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 (từ 20h30-21h30 ngày 25/3/2023), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 298.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 555,6 triệu đồng).

3. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng cho cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc. Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Đoàn Xuân Thắng, Bí thư Chi đoàn Vận hành Sơn La (Đoàn Thanh niên Công ty Thuỷ điện Sơn La) vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2023. Đồng chí Đoàn Xuân Thắng đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và sản xuất kinh doanh tại đơn vị, đặc biệt có nhiều thành tích trong phong trào Sáng tạo trẻ của Đoàn Thanh niên EVN giai đoạn 2020 - 2022.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 (được phê duyệt bởi Quyết định số 165/QĐ-TTg, ngày 28/02/2023) nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Mục tiêu tổng quát: Tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành. Tạo lập các động lực tăng trưởng mới gắn với chuyển biến về chất mô hình tăng trưởng của ngành Công Thương cùng một mô hình quản trị nhà nước năng động, hiệu quả, hiện đại và có tính thích ứng cao để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030 là nước có công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh tranh công nghiệp cao.

Mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%/năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 30% vào năm 2030. Đảm bảo cân đối cung cầu về năng lượng với tỷ lệ tiêu hao năng lượng tính trên đơn vị GDP giảm 1 - 1,5%/năm. Duy trì thặng dư cán cân thương mại với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu luôn cao hơn nhập khẩu và tăng bình quân khoảng 6 - 8%/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,0 - 13,5%/năm.

Các nhóm nhiệm vụ, gồm: Kết hợp hài hòa giữa phát triển công nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lợi thế thương mại để tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng nội địa của sản phẩm. Tập trung phát triển hoàn chỉnh hệ thống sản xuất công nghiệp trong nước thông qua việc nâng cấp và phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của các ngành công nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp từ các ngành thâm dụng tài nguyên, lao động sang các ngành thâm dụng vốn và công nghệ, các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp các bon thấp; từ các công đoạn có giá trị gia tăng thấp lên các công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu và khu vực.

Tập trung ưu tiên phát triển xuất khẩu các mặt hàng có quy mô xuất khẩu lớn, lợi thế cạnh tranh cao (điện tử, dệt may, da giày, nông sản, đồ gỗ...) gắn với đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu. Tăng cường đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để không phụ thuộc quá lớn vào một số thị trường và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực từ các cuộc xung đột thương mại. Đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, đặc biệt là thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, hạn chế phụ thuộc lớn vào một thị trường; từng bước cải thiện cán cân thương mại với các thị trường Việt Nam nhập siêu theo hướng cân bằng hơn. Tăng cường năng lực xuất khẩu cho các địa phương và đa dạng hóa các địa bàn xuất khẩu. Hình thành được hệ thống các doanh nghiệp xuất khẩu lớn, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tập trung tạo thuận lợi và cắt giảm chi phí thương mại thông qua phát triển đồng bộ, hiệu quả hệ thống hạ tầng phục vụ thương mại, gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics, hạ tầng số nhằm tối ưu hóa kết nối sản xuất và thương mại, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và logistics của khu vực.

Phát triển nhanh, bền vững thị trường trong nước kết nối liền mạch với thị trường xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo không gian thị trường cho các ngành sản xuất trong nước và nâng cao nội lực của nền kinh tế trên cơ sở mở rộng tiêu dùng nội địa gắn với phát triển thương hiệu hàng Việt Nam, khai thác lợi thế về quy mô dân số với sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu và tiêu dùng trẻ, năng động. Xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại trong nước đồng bộ, hiện đại. Thực hiện chuyển dịch mạnh mẽ hệ thống phân phối sang các loại hình phân phối hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông thôn, miền núi; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Tập trung hỗ trợ hình thành và phát triển một số tập đoàn bán buôn, bán lẻ trong nước có thương hiệu lớn và có khả năng cạnh tranh trong khu vực với hệ thống phân phối hiện đại, làm chủ hệ thống tổng kho, trung tâm logistics và nguồn cung ứng hàng hoá nhằm ổn định cung cầu, nâng cao tính cạnh tranh về giá gắn với tăng cường quản lý cạnh tranh, chống độc quyền. Tăng cường kết nối hiệu quả giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo ổn định cung cầu, giá cả hàng hoá và nguồn gốc xuất xứ…

Các nhóm giải pháp thực hiện, gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và môi trường kinh doanh trở thành động lực cho thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và số hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của ngành Công Thương. Huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương. Cải cách tổ chức bộ máy theo hướng đẩy mạnh phân cấp phân quyền; thực thi chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng toàn diện và phát triển bền vững. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quản lý ngành; tăng cường công tác thông tin và chia sẻ thông tin; nâng cao năng lực và nhận thức cho các bên liên quan về tái cơ cấu ngành Công Thương.

2. Ngày 27/02/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 99-QĐ/TW về  cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Nội dung Quy định xem tại đây.

3. Ngày 14/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/ĐU về Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy EVN “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Nội dung Kế hoạch xem tại đây.

4. Ngày 23/3/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (kèm theo Quyết định số 248/QĐ-EVN). Chi tiết xem tại đây.

5. Ngày 20/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/ĐU về Triển khai công tác Văn hóa, văn nghệ năm 2023. Nội dung Kế hoạch xem tại đây

6. Ngày 21/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Công văn số 1070-CV/ĐU về Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày ra đời  “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023). Nội dung Công văn tại đây.

7. Ngày 27/3/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 12-HD/ĐU về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023. Nội dung Hướng dẫn xem tại đây.

Xem file Tại đây


  • 04/04/2023 11:32
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 7307