Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 7/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước:

1.1 Sáng 19/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh với sự có mặt của hơn 2.500 đại biểu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh; các đồng chí Ban Nội chính các tỉnh, thành phố.

Báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, các Ban Chỉ đạo đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả hơn trước. Đã có 2.196 văn bản được các Ban Chỉ đạo tham mưu, ban hành, chỉ đạo ban hành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời nêu trên đã tạo sự nhất quán cao từ Trung ương đến địa phương nhằm đưa nghị quyết, chủ trương, quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, của đồng chí Tổng Bí thư đi vào cuộc sống. Các Ban Chỉ đạo đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều việc làm sai, phát hiện, chỉ đạo xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã xử lý, kiến nghị xử lý kỷ luật nhiều tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp gần 3 lần so với thời điểm một năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát và nhấn mạnh thêm một số nguyên nhân và 5 bài học kinh nghiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng thành tích và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những đóng góp thiết thực của các địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Về yêu cầu và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; phải hoạt động nền nếp, bài bản, thực chất, theo đúng chức năng, nhiệm vụ; hiệu quả công tác ngày càng cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Tổng Bí thư lưu ý, phải tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng sợ sai, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, lợi ích nhóm. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có tính chiến đấu cao; chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải luôn luôn gương mẫu, quyết liệt; tự soi, tự sửa; nói đi đôi với làm; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; tránh tình trạng "chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người!".

Từng thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định lĩnh vực, địa bàn trọng tâm, trọng điểm, những nơi có nhiều dư luận, phản ánh, đơn, thư về tham nhũng, tiêu cực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân né tránh, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. “Cơ quan, đơn vị, địa phương nào nếu tự kiểm tra, giám sát không phát hiện tham nhũng, tiêu cực, mà sau đó các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương lại phát hiện có tham nhũng, tiêu cực, thì người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm và phải có hình thức xử lý nghiêm khắc”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Trước hết, phải xây dựng ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động xử lý khi có xung đột lợi ích; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; trọng liêm sỉ, danh dự; biết xấu hổ khi bản thân và người thân mắc vào tham nhũng, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, về những điều đảng viên không được làm; cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiền phong, gương mẫu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, cho rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt chí sự sáng tạo; loại bỏ những biểu hiện làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ an toàn, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, tập trung chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn; những vấn đề cấp bách, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Trước hết, cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Kết hợp việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp với việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng; chú ý tập trung vào các lĩnh vực dễ tham nhũng, tiêu cực hoặc có dư luận về tham nhũng, tiêu cực, về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. “Khi phát hiện thấy sai phạm, phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đồng bộ giữa kỹ luật đảng, kỷ luật hành chính của Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sự tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào” - Tổng Bí thư nói.

Chỉ đạo kiên quyết, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, nhân viên nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục bằng được tệ "tham nhũng vặt", gây bức xức trong xã hội, làm tổn thương tình cảm và niềm tin của nhân dân. “Thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân là một chủ trương chiến lược, một vấn đề cơ bản trong đường lối của Đảng ta. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta, như Bác Hồ đã dạy”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư lưu ý, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nhất là chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ, việc liên quan đến Công ty Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, đăng kiểm và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới; kiên quyết không để nhân sự có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực lọt vào cấp ủy các cấp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy mạnh hơn nữa vai trò của các cơ quan, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp, đối thoại với công dân; tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cần lập đường dây nóng hoặc phương thức phù hợp để tiếp nhận những thông tin của nhân dân về công tác chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực và các cơ quan chức năng làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư lưu ý: “Thành viên Ban Chỉ đạo trước hết phải là những người thực sự gương mẫu, trong sạch, liêm - dũng - chính - trực, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào và cũng không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào; dám nói, dám làm, kiên quyết làm vì lợi ích chung. Nếu các đồng chí không gương mẫu, giữ mình, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, thì còn nói được ai? xử lý được ai? Do vậy, phải thường xuyên quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh, thay thế những thành viên yếu, không đáp ứng yêu cầu”. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phải nỗ lực, cố gắng vươn lên khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm khâu nối, phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định để ngăn ngừa có hiệu quả sự tác động tiêu cực, không lành mạnh vào hoạt động của các cơ quan này; phải quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch; không chịu bất cứ sức ép không trong sáng của tổ chức, cá nhân nào; bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi và động lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nỗ lực phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. “Phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành liêm chính ngay trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Tổng Bí thư khẳng định, "Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến hết sức khó khăn, phức tạp, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, nhất định tham nhũng, tiêu cực sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi, bởi "Non cao vẫn có đường trèo. Đường dẫu hiểm nghèo vẫn có lối đi”. Tinh thần là thế và chúng ta phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa”.

1.2. Chiều 24/6, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã bế mạc sau 23 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, tiếp tục có đổi mới, sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua 8 luật; cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp đối với 2 luật; thông qua 3 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ngoài ra, Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với hơn 12 triệu lượt ý kiến, cho ý kiến lần thứ hai, hoàn thiện một bước cơ bản đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho nhiều ý kiến lần đầu quan trọng đối với 8 dự án luật khác.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Ngày 02/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 6/2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến Tờ trình về phương án bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; về việc ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối năm 2023; Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chỉ định nhân sự bổ sung Ban Chấp hành một số đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Khối; Tờ trình về nhân sự kiện toàn giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc; nhân sự quy hoạch chức danh thành viên HĐTV một số Tổng công ty, đơn vị trong Khối, giai đoạn 2021 - 2026; Tờ trình về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tờ trình về Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” và một số nội dung khác.

2.2. Vừa qua, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Theo đó, Ban cán sự đảng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung phối hợp công tác nhằm giúp hai bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hai bên phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đại diện chủ sở hữu nhà nước và có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Việc phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Ủy ban và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương căn cứ vào Điều lệ Đảng, các quy định, của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, hướng dẫn, điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên được Đảng và Nhà nước quy định. Quá trình phối hợp đảm bảo công khai, minh bạch, tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi bên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

2.3. Ngày 15/6, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị; thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII và quán triệt một số nghị quyết của Bộ Chính trị và của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối quản lý.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết số 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; nghe đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII và nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối truyền đạt nội dung kết quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Đảng uỷ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải mong rằng, Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới sẽ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị này, các đảng uỷ trực thuộc tổ chức tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá XIII và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối cho cán bộ thuộc diện các đảng uỷ trực thuộc quản lý theo đúng hướng dẫn của Đảng uỷ Khối, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả thiết thực.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1.  Ngày 21/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), phiên thường kỳ tháng 6/2022. Đồng chí Trần Đình Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc EVN, đã chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như: Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023; phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025,…Hội nghị cũng thảo luận về một số nội dung công tác cán bộ, phát triển đảng viên.

2. Ngày 22/6, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc EVN chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành; dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Tại hội nghị đã quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới; quán triệt một số nội dung Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII (Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ). Trong chương trình hội nghị, cũng đã kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Ngày 26/6, tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, Đảng bộ cơ sở Công ty CP Thủy điện A Vương, Đảng bộ cơ sở Công ty Thủy điện Sông Bung, Chi bộ cơ sở Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 chuyển từ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

III. TIN THAM KHẢO

1. Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW) đã được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức ngày 12/6. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương kết hợp với trực tuyến tới 4.487 điểm cầu với trên 2 vạn đại biểu tham dự, nhằm đánh giá những kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế để đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nối cầu trực tuyến tới 33 điểm cầu tại các đảng uỷ trực thuộc và 904 điểm cầu tới các chi, đảng bộ trực thuộc, với 16 nghìn 526 cán bộ, đảng viên, người lao động tham dự Hội nghị. Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam kết nối trực tuyến với hội nghị theo đường truyền từ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tại điểm cầu trụ sở EVN, về phía Đảng ủy EVN có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ EVN. Hơn 4.000 đảng viên thuộc 23 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ EVN tham gia hội nghị từ hơn 100 điểm cầu kết nối trực tuyến.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa nghiêm túc, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, chú trọng nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo Bác,nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trên cơ sở bám sát tinh thần nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa. Đây là điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong xây dựng, thực hiện chuyên đề hàng năm, nâng cao nhận thức, phong phú cách làm trong học tập và làm theo Bác, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Theo tinh thần của Kết luận số 01 là 3 nhiệm vụ: Học tập, làm theo Bác và nêu gương. Việc học tập Bác từ những công việc thiết thực hằng ngày, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao và đời sống cá nhân, từ đó thấm sâu tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức và phong cách của người cộng sản, dần trở thành lối sống, nếp nghĩ, thói quen, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, thúc đẩy hiệu quả từ việc học sang làm theo Bác.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhanh chóng chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cam kết tu dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, chất lượng đảng viên cuối năm. Nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, đã góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4 năm 2023, trên cả nước có 25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác.

Về thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Kết luận số 01 được gắn với thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết số 04, ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Các quy định: Quy định số 101, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm, các tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện nghiêm quy định nêu gương trong thực thi chức trách, nhiệm vụ theo phương châm: “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, có uy tín trong nhân dân, “Nói đi đôi với làm”, “Hết lòng phục vụ nhân dân”, xóa bỏ tâm lý “Tư duy nhiệm kỳ”. Đồng thời, ban hành quy định cụ thể, phù hợp điều kiện địa phương, đơn vị, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm là xâydựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Qua đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ trong phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình, thực sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến, phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua theo dõi, trong những ngày qua, tất cả các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành ủy, các cơ quan Trung ương, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã có đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng để sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01. Những kết quả đã được kết tinh, thể hiện trong Báo cáo cũng như tham luận của các địa phương, điển hình tiên tiến, phim tư liệu trong Hội nghị ngày hôm nay.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cấp ủy các cấp lưu ý một số nội dung như sau:

Một là, tiếp tục phải quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01, nhất là những phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về vai trò, vị trí của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

Hai là, xác định và vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, tham mưu và hướng dẫn thực hiện của cơ quan tuyên giáo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là việc thường xuyên, quan trọng nhưng cũng là công việc hằng ngày.

Ba là, tiếp tục thực hiện 3 nội dung, học tập làm theo, nhấn mạnh tinh thần nêu gương, tinh thần tự giác, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi”.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung phương thức công tác tuyên truyền trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù là có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng, nhưng thống nhất về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, có sự thống nhất trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội để quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01 trong thời gian tới.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01.

Sáu là, cần tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế, để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định vị thế vai trò của văn hóa Việt Nam, để bạn bè quốc tế tin tưởng vào con đường lãnh đạo mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

2. Vào đầu tháng 6 vừa qua, EVN đã tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc để đề xuất 02 đơn vị này cấp bổ sung thêm 1 triệu tấn ngoài khối lượng hợp đồng đã ký kết để đảm bảo đủ than cho nhu cầu sản xuất điện trong tháng 6,7/2023 và tăng khối lượng than dự trữ trong kho lên mức phù hợp trước mùa mưa. EVN sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với TKV và TCT Đông Bắc tìm giải pháp cấp đủ than phục vụ sản xuất điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Trong các tháng đầu năm 2023, sự phối hợp hiệu quả và nỗ lực cung cấp than của Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc đã góp phần quan trọng để EVN sản xuất, cung ứng điện cho phát triển kinh tế và phục vụ đời sống dân sinh. Đặc biệt, từ sau cuộc họp ngày 9/5/2023 giữa EVN và TKV và TCT Đông Bắc, tất cả các tổ máy sử dụng antraxit đã vận hành tối đa theo yêu cầu của hệ thống, không có tổ máy nào ngừng/giảm công suất do thiếu than, Theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6, 7/2023 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là các nhà máy điện khu vực miền Bắc sẽ được huy động ở mức công suất và sản lượng tối đa. Cụ thể tổng sản lượng dự kiến huy động các nhà máy điện sử dụng than antracite của EVN trong 2 tháng 6,7 là 12,33 tỷ kWh tương ứng với nhu cầu than cần sử dụng là 6,03 triệu tấn than).

3. Sản phẩm “Make by EVN” của Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung (CPCEMEC) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa tham gia và giới thiệu các sản phẩm công nghệ "Make by EVN" tại Triển lãm Hội nghị thượng đỉnh Công nghệ Châu Á năm 2023 (Asia Tech X Singapore 2023), diễn ra tại Singapore.Sự tham gia của đơn vị trong EVN tại Triển lãm Asia Tech X Singapore 2023 đã khẳng định uy tín các sản phẩm công nghệ số ngành Điện; tạo ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh và giao lưu với các doanh nghiệp công nghệ khác trên toàn cầu. Đây cũng là cơ hội quan trọng để CPCEMEC tiếp tục tiếp cận với những xu hướng công nghệ mới nhất như 5G, IoT, AI, robotics, dữ liệu lớn, đám mây, thực tế ảo và nắm bắt thông tin về thị trường công nghệ.

4. Công đoàn ngành Điện chăm lo, tặng quà hàng nghìn con đoàn viên

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc về việc thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em năm 2023 tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì Trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, ngay từ cuối tháng 5.2023 và trong tháng 6.2023, các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho con của đoàn viên, người lao động.

Trong đó, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát quà nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 cho 6.416 cháu con CNVCLĐ trong Tổng Công ty với tổng số tiền 641,6 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi 10 cháu con người lao động bị mất do dịch COVID-19 với số tiền 120 triệu đồng; tổ chức trại hè Thanh Đa cho 100 cháu học sinh giỏi tiêu biểu là con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) với tổng kinh phí trên 221 triệu đồng; tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi với trị giá 2 triệu đồng/suất…

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội phối hợp cùng chuyên môn thăm hỏi, tặng quà cho 230 cháu con CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 230 triệu đồng. Hoạt động tại các công đoàn cơ sở trực thuộc như Công đoàn Công ty Điện lực Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi động viên, trao quà cho 40 cháu bệnh nhân đang điều trị Ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; góp 4 triệu đồng cho nhóm từ thiện nấu cơm tại Bệnh viện K Tân Triều…

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trợ cấp thăm hỏi cho 397 cháu con CNVCLĐ và 301 nữ CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn với số tiền 698 triệu đồng; Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh thuộc Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức nhiều hoạt động nhân ngày 1.6 cho 941 cháu thiếu nhi con người lao động trong công ty, tổng số tiền chi hoạt động là 112,6 triệu đồng.

Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 cũng tổ chức tặng quà 1.6 cho 2.670 cháu trong độ tuổi thiếu nhi trị giá 790 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động vui chơi, gặp mặt, tham quan, xem phim, xem xiếc, trại hè cho 852 cháu với số tiền chi gần 106 triệu đồng, khen thưởng 267 cháu học sinh giỏi năm học 2022-2023 số tiền gần 71 triệu đồng, biểu dương, tặng quà gần 3 triệu đồng cho 8 cháu vượt khó, có thành tích học tập xuất sắc. Thăm tặng quà trị giá 2 triệu đồng cho 5 cháu là con CNVCLĐ trong Tổng Công ty mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn…

5. Cập nhật đến ngày 30/6/2023, có 55 dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp với tổng công suất 3.052,01MW được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm; có 14 nhà máy/phần nhà máy với tổng công suất 686,12MW đã hoàn thành thủ tục COD, được phát điện thương mại lên lưới.

Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 29/6/2023 đạt khoảng 74,6 triệu kWh; trong đó, sản lượng điện phát trung bình ngày khoảng 3,2 triệu kWh, chiếm khoảng 0,4% tổng sản lượng nguồn điện được huy động.

Đến nay, có 70/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3.851,86MW đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện; trong đó có 59 dự án (tổng công suất 3.211,41MW) đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá (theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương). EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 58/59 dự án. 20 dự án đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình; 27 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy; 37 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư. Hiện vẫn còn 15 dự án với tổng công suất 882,70MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

6. Sáng 28/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức cuộc họp về kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII. Ông Đặng Huy Cường - Thành viên HĐTV phụ trách HĐTV EVN chủ trì cuộc họp.

Cùng tham dự có các thành viên HĐTV EVN: Cao Quang Quỳnh, Đinh Thế Phúc; các phó tổng giám đốc EVN: Nguyễn Tài Anh, Nguyễn Xuân Nam; lãnh đạo các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên EVN.

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Tại Quyết định này, Thủ tướng giao EVN giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải theo nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Quy hoạch điện VIII, EVN đang triển khai 14 dự án nguồn điện, trong đó có các dự án nguồn điện trọng điểm như: Quảng Trạch 1, Quảng Trạch 2, Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Thủy điện Ialy mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái, Dung Quất 1, Dung Quất 3…

Ngoài ra, EVN và các đơn vị thành viên cũng đề xuất thực hiện các dự án nguồn điện giai đoạn 2030 như: mở rộng các thủy điện hiện hữu do EVN và các đơn vị thành viên quản lý, các dự án điện gió, thủy điện tích năng, điện mặt trời nổi trên các hồ thủy điện…

Về lưới điện, theo Quy hoạch điện VIII, trong giai đoạn 2021-2030, cần hoàn thành 950 công trình lưới điện 500kV-220kV, trong đó, EVN và các đơn vị thành viên đã hoàn thành đóng điện được 116 công trình trong các năm 2021-2022 và đầu năm 2023. Hiện EVN và các đơn vị thành viên đang được giao đầu tư 449 dự án lưới điện...

Tại buổi làm việc, các ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị, lãnh đạo EVN đã đóng góp các ý kiến, giải pháp để tập đoàn có kế hoạch cụ thể, chi tiết triển khai hiệu quả Quy hoạch điện VIII.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Huy Cường - Thành viên HĐTV phụ trách HĐTV EVN đánh giá cao các ý kiến đóng góp của lãnh đạo EVN, các ban chuyên môn và các đơn vị. Ông Đặng Huy Cường đề nghị các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên EVN rà soát, đánh giá thận trọng toàn bộ các dự án đang triển khai, đồng thời có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Song song đó, lãnh đạo Tập đoàn cũng yêu cầu các ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị cập nhật tính toán cân bằng cung cầu đến năm 2030 và kiến nghị các giải pháp, cơ chế thực hiện; nghiên cứu cơ chế để triển khai nhanh các dự án, đặc biệt là công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn; tính toán khả năng huy động vốn trong giai đoạn đến 2030; nghiên cứu các cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình đã được phê duyệt trong quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh…

7. Cùng với việc tăng cường công tác truyền thông về tiết kiệm điện trong cộng đồng xã hội, EVN và các đơn vị thành viên cũng đồng thời thực hiện nghiêm túc, triệt để nhiều giải pháp tiết kiệm điện tại các trụ sở làm việc.

Khối văn phòng - giảm hoạt động thang máy, hạn chế sử dụng điều hòa

Đầu tháng 6 vừa qua, EVN đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thành viên áp dụng mọi biện pháp triệt để tiết kiệm điện tại cơ quan. Mỗi cơ quan của từng đơn vị tiết giảm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022; riêng trong các tháng cao điểm năm nay (tháng 5, 6, 7) tiết giảm tối thiểu 15% so với cùng kỳ năm 2022. 

Tại trụ sở của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, mặc dù Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội đã được đầu tư nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại, hiệu suất sử dụng năng lượng cao, song các Ban/Văn phòng EVN và các đơn vị trong toà nhà EVN vẫn thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện: Điều chỉnh lại các lộ đèn và bóng chiếu sáng theo phương án tiết giảm nhất, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên; lắp đặt cảm biến ánh sáng cho các khu vực; không chạy điều hòa không khí tòa nhà trong các ngày nhiệt độ tại Hà Nội dưới 35ºC (căn cứ dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), duy trì thông gió để tăng đối lưu không khí làm việc tại các phòng.

Bên cạnh đó, tạm dừng hoạt động các màn hình thông tin trong và ngoài thang máy ở cả 2 tháp của tòa nhà, các vị trí màn hình LED khu vực lễ tân, khu vực cổng tòa nhà; tạm dừng đèn logo EVN trên cả 2 tháp; không vận hành các thang máy kính ở sảnh tầng 1.

Văn phòng EVN đã thành lập Tổ quản lý sử dụng điện tại tòa nhà EVN, giám sát việc thực hành tiết kiệm điện với tất cả các đơn vị đang hoạt động tại tòa nhà. Đồng thời, phối hợp với Công ty Điện lực Ba Đình thống kê sản lượng điện năng tiêu thụ của từng đơn vị hàng tuần/tháng để kiểm tra và thông báo kết quả thực hiện để các đơn vị nắm bắt và kịp thời điều chỉnh.

Tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên triệt để thực hiện tiết kiệm điện tại nơi làm việc và vận động người thân tại gia đình, địa phương nơi cư trú sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả theo nguyên tắc 4 đúng - đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Tăng cường sử dụng quạt để làm mát tại văn phòng làm việc; dừng hoạt động 50% số thang máy, khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau; Dán các khẩu hiệu truyền thông tiết kiệm điện để nhắc nhở cán bộ công nhân viên tắt điện khi không sử dụng. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng...EVNHCMC cũng tiến hành theo dõi hằng ngày chỉ số điện tiêu thụ qua hệ thống đo xa của các trụ sở, văn phòng của đơn vị để kiểm soát sản lượng tiêu thụ, đảm bảo tiết kiệm tối đa sản lượng tiêu thụ trong tháng 5,6,7/2023…

Tại trụ sở Cơ quan Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc, quán triệt không sử dụng điều hoà tại các phòng làm việc, phòng họp và khu vực hành lang; mở cửa sổ và sử dụng quạt mát để lưu thông không khí. Những phòng làm việc được phép sử dụng điều hòa thì cài đặt nhiệt độ từ 27 độ C trở lên kết hợp với quạt. Đối với hệ thống chiếu sáng, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, không sử dụng đèn chiếu sáng hành lang; không sử dụng đèn chiếu sáng khu vực sân vườn, hàng rào, đèn trang trí vào buổi tối (trừ trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của Thành phố và Tổng công ty). Đặc biệt, không sử dụng hệ thống thang máy tại Trụ sở cơ quan Tổng công ty…Ban Kinh doanh chịu trách nhiệm giám sát sản lượng tiêu thụ tại các trụ sở cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, báo cáo Tổng giám đốc hàng ngày.

Tại Công ty Thuỷ điện Sơn La, ở khu vực gian máy tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Buổi tối, cũng chỉ bật đèn với mức ánh sáng phù hợp. Các khu vực công cộng tiết giảm tối đa ánh sáng và thực hiện điều chỉnh thời gian bật, tắt tự động hệ thống chiếu sáng. Các phòng làm việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Công ty Thủy điện Sơn La cũng thực hiện tắt các thiết bị điện tại nhà ở, khu tập thể CBCNV, hộ gia đình tại Mường La, Sơn La, Nậm Nhùn thời gian tối thiểu 45 phút vào khung giờ 20h30-21h15 hoặc khung giờ khác buổi tối hàng ngày tùy theo đặc điểm và thời tiết của từng khu vực đảm bảo việc tiết kiệm điện có hiệu quả. CBCNV cài đặt máy tính ở chế độ tắt màn hình sau 5 phút không sử dụng, ở chế độ ngủ sau 15 phút không sử dụng. Thực hiện tắt các thiết bị điện như: Cây nước nóng lạnh, bình nước nóng, các màn hình hiển thị công cộng tại khu vực trụ sở, Nhà máy…Công ty cũng đồng thời tiến hành thống kê chỉ số tiêu thụ điện hàng tuần tại các khu vực trụ sở Công ty, khu tập thể, khu hộ gia đình, khu vực khác thuộc phạm vi Công ty quản lý tại Sơn La, Mường La, Nậm Nhùn có đánh giá so sánh chỉ số tiêu thụ điện giữa các tuần đăng lên nhóm Facebook Đồng nghiệp Công ty để phổ biến những khu vực chưa thực hành tốt về tiết kiệm điện…

Tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, không phải đến năm 2023, khi việc tiết kiệm điện trở nên cấp thiết, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mới tính đến chuyện tiết kiệm điện mà cách đây nhiều năm, để hoạt động tiết kiệm điện đi vào chiều sâu, nhà máy đã xây dựng và áp dụng mô hình quản lý năng lượng đáp ứng theo quy định và thành lập Ban Quản lý năng lượng Nhà máy và chỉ định Người quản lý năng lượng. Bên cạnh đó, tiến hành thực hiện khảo sát kiểm toán năng lượng. Sau khi tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân tích về hiện trạng sử dụng và quản lý năng lượng tại nhà máy, đơn vị tư vấn đã đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng và nhà máy đã, đang áp dụng như tăng cường quản lý nội vi và bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ thường xuyên đối với thiết bị được triển khai tại toàn nhà máy. Đồng thời, tiếp tục thay thế dần đèn huỳnh quang T8 bằng đèn LED T8,..

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Đảng ủy Tập đoàn đã banh hành Công văn số 1230-CV/ĐU, ngày 23/6/2023 để quán triệt, tuyên truyền thực hiện.

2. Ngày 06/6/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có Công văn số 329-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Đảng ủy Tập đoàn đã banh hành Công văn số 1214-CV/ĐU, ngày 16/6/2023 để thực hiện tuyên truyền kết quả Hội nghị BCH TW Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó giao cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ cho đảng viên, người lao động bằng các hình thức phù hợp. Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện quán triệt một số nội dung của Hộ nghị tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020-2025 (22/6/2023).

3. Ngày 09/6/2023, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/ĐU về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã đưa ra 05 nhóm nhiệm vụ yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo triển khai ngay, cụ thể:

Nhiệm vụ thứ nhất, Khẩn trương thực hiện các giải pháp phù hợp trong công tác vận hành để khai thác hiệu quả nhất các nguồn điện, tăng cường khả năng đáp ứng cung cấp điện cho HTĐ Quốc gia, đặc biệt khu vực miền Bắc trong mùa khô năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Chỉ đạo Tổng công ty phát điện, các nhà máy nhiệt điện than không được để xảy ra thiếu nhiên liệu cho phát điện trong lúc khó khăn về cung ứng điện; đồng thời chỉ đạo các nhà máy điện sử dụng than nhập khẩu triển khai các giải pháp phù hợp, kể cả giải pháp vay, mượn, mua, ứng trước... than chưa dùng đến của các nhà máy điện khác để phát điện.

- Đôn đốc và tích cực phối hợp các Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện khắc phục, xử lý sự cố, nhất là các nhà máy nhiệt điện than tại miền Bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất có thể.

- Tích cực và khẩn trương đàm phán với chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời (chuyển tiếp) đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đủ điều kiện theo quy định để có thể phát điện ngay lên hệ thống điện quốc gia.

Nhiệm vụ thứ hai,Tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực, nỗ lực cao nhất trong chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện; tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương về vấn đề này.

- Chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện theo quy định. Xây dựng các kịch bản điều hành cung ứng điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, kể cả kịch bản thiếu nguồn điện phải điều tiết cắt giảm điện và tổ chức thực hiện bảo đảm công bằng, công khai minh bạch, đúng quy định, giảm thiểu tác động tối đa đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Tích cực phối hợp với Bộ Công Thương trong việc đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo, đặc biệt điện mặt trời mái nhà với mục đích tự tiêu thụ cho nhu cầu phụ tải tại chỗ ở khu vực phía Bắc.

- Tăng cường nhập khẩu điện từ Lào về khu vực miền Bắc; Hỗ trợ các Chủ đầu tư nguồn điện tại Lào để hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, sớm đưa các tổ máy vào vận hành; Đàm phán để tăng nhập điện Trung Quốc, đặc biệt trong trong các tháng mùa khô.

- Tập trung và ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thành công trình trọng điểm đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định - Phố Nối để tăng thêm năng lực truyền tải điện từ miền Trung cho miền Bắc; Chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện truyền tải đấu nối và giải toả nguồn thuỷ điện Tây Bắc và các nguồn NLTT khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Nhiệm vụ thứ ba, Tập trung triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

- Chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực/ Công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện công tác tiết kiệm điện tại địa phương đạt hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc cũng như ở gia đình đối với CBCNV và người lao động trong cơ quan, đơn vị;

Nhiệm vụ thứ tư, Chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về các vấn đề: đánh giá về an ninh năng lượng, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới; nhiệm vụ và giải pháp trước mắt, lâu dài; việc triển khai thực hiện các nội dung 3915/VPCP-CN ngày 30/5/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Nhiệm vụ thứ năm, Chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan để báo cáo, giải trình Đoàn thanh tra chuyên ngành của Bộ Công Thương về việc quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 01/6/2023.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu: (i) Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể tại tất cả các đơn vị trong Tập đoàn phát huy vai trò, trách nhiệm để chỉ đạo phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị và kịp thời thông tin về tình hình cung cấp điện hết sức khó khăn trong mùa khô năm 2023 (đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc) tới toàn thể đảng viên, CBNV và người lao động biết, chia sẻ; kịp thời động viên, khích lệ tập thể lãnh đạo và toàn thể CBNV, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức; chỉ đạo duy trì thực hiện tốt việc tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc cũng như ở gia đình đối với CBCNV và người lao động trong cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tiết kiệm điện; chủ động hoãn, giãn các cuộc họp, các sự kiện không cần thiết để tập trung cho nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2023; (ii) Giao Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các Ban tham mưu, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung nhiệm vụ tại Chỉ thị số 06-CT/ĐU ngày 05/5/2023 về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và Nghị quyết số 135-NQ/ĐU ngày 26/12/2022 về nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng ủy Tập đoàn; định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy tình hình triển khai thực hiện. Toàn văn nội dung Chỉ thị xem tại đây.

4. Ngày 28/6/2023, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 3621/EVN-TT+TCNS+TCKT+TTĐ+KD về thông tin về các vấn đề dư luận quan tâm đến hoạt động của EVN trong thời gian gần đây, trong đó Tập đoàn tổng hợp chung nội dung giải đáp các vấn đề dư luận quan tâm đến hoạt động của EVN và yêu cầu các đơn vị thành viên trong Tập đoàn phổ biến các nội dung thông tin, giải đáp các vấn đề dư luận quan tâm đến hoạt động của EVN tới các CBNV trong cơ quan, đơn vị. Nội dung văn bản số 3621 xem tại đây. Phụ lục đính kèm xem tại đây.


  • 03/07/2023 03:00
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 8218