Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/7/2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các tổ chức đoàn thể - xã hội tỉnh, các doanh nghiệp và hộ gia đình thực hiện triệt để các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời và tại các hộ gia đình; tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và tại doanh nghiệp sản xuất.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị này.

Các thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các tổ chức đoàn thể - xã hội, các doanh nghiệp và hộ gia đình, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025.

Chi tiết Chỉ thị xem file đính kèm

 

Chithi06.pdf


  • 13/07/2023 10:51
  • PV
  • 3192