Thông báo tuyển dụng lao động Cơ quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Mọi thông tin chi tiết có tại: https://www.npt.com.vn/d6/vi-VN/news/Thong-bao-tuyen-dung-lao-dong-Co-quan-Tong-cong-ty-Truyen-tai-dien-Quoc-gia-6-191-6195


  • 22/10/2021 09:30
  • Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
  • 27965