Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 01/6/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 41269,9 MW (Lúc 14:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 871,2 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 207,3 triệu kWh

- Nhiệt điện than 456,5 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 84,7 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 16,9 triệu kWh

- Điện mặt trời 78,7 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 18,6 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,5 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 01/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 37263,8 38761,0
Thủy điện 5713,1 9165,8
Nhiệt điện than 16479,3 23390,7
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2907 4412
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 946,0 656,6
ĐMT trang trại 6290,3 0
ĐMT mái nhà 4395,8 0
Nhập khẩu điện 433,3 1036,4
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 99,0 99,4

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 02/06/2024 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 1854