Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 07/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 42383,1 MW (Lúc 14:00)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 906,9 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 42963,0 MW (Lúc 14:00)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 912,4 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 303,8 triệu kWh

- Nhiệt điện than  417,9 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 72,7 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 22,8 triệu kWh

- ĐMT trang trại 43,2 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 24,3 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực)  29,8 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 20,5 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 1,7 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 07/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 38845,3 39067,3
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 39514,0 39067,3
Thủy điện 8605,9 16833,8
Nhiệt điện than 15119,1 17248,1
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2351 3350
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1677,2 369,7
ĐMT trang trại 6570,7 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 4038,5 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 4707,2 0
Nhập khẩu điện 413,3 1194,7
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 69,7 71,0

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 08/06/2024 11:00
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 1447