Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 08/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 41407,1 MW (Lúc 15:35)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 877,2 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 41860,6 MW (Lúc 15:35)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 883,8 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 325,7 triệu kWh

- Nhiệt điện than 364,9 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 66,1 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 24,2 triệu kWh

- ĐMT trang trại 44,2 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 29,2 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực)  35,9 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 20,5 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,3 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 08/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 37734,4 38274,2
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 38588,6 38274,2
Thủy điện 8300,7 17047,5
Nhiệt điện than 14330,6 16099,6
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2236 3381
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1534,3 583,7
ĐMT trang trại 6017,1 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 4714,6 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 5568,8 0
Nhập khẩu điện 502,0 1062,1
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 99,1 100,3

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 09/06/2024 10:48
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 1439