Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 09/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 35971,2 MW (Lúc 19:00)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 767,0 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 35971,2 MW (Lúc 19:00)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 772,5 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 262,6 triệu kWh

- Nhiệt điện than 351,9 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,3 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 23,9 triệu kWh

- ĐMT trang trại 32,6 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 19,9 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 25,3 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 15,4 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,4 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 09/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 30236,7 34776,9
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 30895,4 34776,9
Thủy điện 6538,5 14946,7
Nhiệt điện than 14306,5 15525,6
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2170 2658
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 855,2 711,8
ĐMT trang trại 3012,5 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 2745,5 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 3404,2 0
Nhập khẩu điện 507,8 834,0
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 100,7 100,9

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 10/06/2024 10:20
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1534