Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 10/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 41289,9 MW (Lúc 15:35)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 857,4 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 41640,5 MW (Lúc 15:30)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 862,7 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 327,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 355,3 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 58,7 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 25,8 triệu kWh

- ĐMT trang trại 42,3 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 25,4 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 30,8 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 20,0 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,4 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 10/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 36197,3 39208,4
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 36830,3 39208,4
Thủy điện 9103,6 17615,7
Nhiệt điện than 14275,3 16364,6
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2168 3121
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 1447,8 836,3
ĐMT trang trại 5170,4 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 3444,5 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 4077,5 0
Nhập khẩu điện 492,3 1170,9
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 95,3 99,9

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 11/06/2024 10:30
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1514