Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 13/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 47882,1 MW (Lúc 21:45)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 1005,4 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 48167,7 MW (Lúc 13:40)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 1010,7 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 350,1 triệu kWh

- Nhiệt điện than 421,9 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 78,2 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 40,9 triệu kWh

- ĐMT trang trại 55,2 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 39,3 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 44,7 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 17,4 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,4 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 13/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 44501,8 47009,9
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 45136,5 47009,9
Thủy điện 11795,1 18960,6
Nhiệt điện than 14120,2 20893,5
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2172 4505,5
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 2190,8 1556,2
ĐMT trang trại 7284,7 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 6429,3 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 7064,0 0
Nhập khẩu điện 411,0 994,2
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 98,6 99,9

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 14/06/2024 10:20
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1399