Tích cực tuyên truyền về hoạt động khuyến học, khuyến tài

Là một trong những chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công văn 1254-CV/ĐU ngày 13/7/2023 về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2022 – 2026.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc này nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo đúng chỉ đạo tại Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cấp ủy trực thuộc, tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức xây dựng các mô hình học tập; phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong công nhân và người lao động.

Lãnh đạo triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh tại đơn vị; tăng cường rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động; hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức thực hiện nghiêm túc chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, người lao động theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

Xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng đơn vị học tập trong đơn vị, tổ chức; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, có sáng kiến khoa học, kỹ thuật và các sản phẩm được áp dụng trong thực tiễn đã có hiệu quả.

Đảng ủy EVN cũng chỉ đạo cần tích cực đưa tin, bài tuyên truyền về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng đơn vị học tập trên trang tin điện tử của đơn vị, tổ chức mình và các phương tiện truyền thông đại chúng.