Triệt để tiết kiệm chi phí, thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2020

Tại Quyết định số 599/QĐ-EVN ngày 27/4/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thông qua Chương trình tổng thể của Tập đoàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Quyết định của EVN nêu rõ, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2020 nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020; với mục tiêu phát triển EVN thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh, đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, cân bằng tài chính và đảm bảo đời sống của CBCNV.

EVN sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả mọi lĩnh vực; nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBCNV các đơn vị trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và trong cuộc sống hàng ngày.

Để thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tổ chức triển khai hiệu qua các nhiệm vụ chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020” được HĐTV EVN thông qua tại nghị quyết số 597/NQ-HĐTV ngày 27/11/2019; sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các công trình nguồn, lưới điện đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng thời, tăng cường quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới, đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư để giảm tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối năm 2020 xuống dưới 6,5%; giảm thời gian mất điện bình quân của một khách hàng (chỉ số SAIDI) năm 2020 xuống dưới 400 phút.

Đặc biệt, các đơn vị cần triệt để tiết kiệm chi phí, trong đó tiết kiệm 10% chi phí định mức; tiết kiệm 7,5% chi phí sửa chữa lớn đối với lưới truyền tải và 20% đối với lưới phân phối; chống lãng phí trong mua sắm tài sản thông qua việc đẩy mạnh phương thức mua sắm tập trung đối với những loại tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở đơn vị.

Các đơn vị cần tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung huy động các nguồn vốn có cơ cấu lãi suất hiệu quả, chú trọng các nguồn vốn lãi suất thấp, ưu đãi để đầu tư các công trình nguồn điện và lưới điện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, phấn đấu năng suất lao động năm 2020 tăng 8-10%; đầu tư phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo; đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng và vận hành các công trình điện; thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa theo lộ trình giai đoạn 2016-2020.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình tổng thể của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác này...


  • 28/04/2020 02:01
  • Nghi Viên
  • 8483