UBND tỉnh Thái Bình ban hành Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện

UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Chỉ thị 12/CT – UBND ngày 3/7/2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Sử dụng điện tiết kiệm là một trong những giải pháp hiệu quả trong việc giảm chi phí giá thành cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp, cho nền kinh tế và giúp giảm áp lực trong việc đầu tư, phát triển nguồn điện mới, đóng góp vào việc bảo tồn nguồn năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức do: tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; nguồn điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác vẫn còn hạn chế; nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư. Trong khi đó, nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, bình quân khoảng 8,5%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo,
nhằm tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả sử dụng điện, sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, hạn chế mức thấp nhất việc ngừng, giảm cung cấp điện có thể xảy ra trong các tháng mùa khô hàng năm; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Công ty Điện lực Thái Bình và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện với các nội dung và biện pháp cụ thể (chi tiết trong Chỉ thị).

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Thái
Bình giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình có trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi tiết Chỉ thị 12 xem file đính kèm

Chithi12.pdf