Vai trò của Đoàn thanh niên EVNNLDC trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, là một trong những quan điểm cơ bản, trọng yếu, xuyên suốt và bao trùm trong hệ thống quan điểm lý luận của Đảng, liên quan trực tiếp đến hệ tư tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, lý luận đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định từ đầu trong tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ngay từ khi Đảng còn chưa ra đời, năm 1927, trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh, “phải giữ chủ nghĩa cho vững”, “Đảng phải có chủ nghĩa làm cốt” và “chủ nghĩa chân chính, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin, chủ nghĩa Mác - Lênin” . Do đó, đoàn viên thanh niên nói chung, đoàn viên thanh niên EVNNLDC nói riêng cần Chủ động - Xung kích - Đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thanh niên Việt Nam chiếm số đông trong dân số cả nước, có mặt ở tất cả các địa bàn, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Thanh niên với độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình, là lực lượng có tiềm năng to lớn, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay và tương lai. Vì vậy, thanh niên được Đảng, Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người.

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đây chính là sự tổng kết, đúc rút vô cùng quý báu của Người từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam nói chung và công tác thanh niên nói riêng, nhằm phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

1. Những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá về tư tưởng chính trị nhằm vào thanh niên

Tại EVNNLDC, Đoàn thanh niên Trung tâm có 4 tổ chức đoàn trực thuộc trong đó có 3 chi đoàn (cơ quan A0, A1, A2) và đoàn cơ sở A3. Số lượng đoàn viên là: 173 đoàn viên (A0: 73, A1: 35, A2: 42, A3: 23) với độ tuổi trung bình đoàn viên toàn trung tâm là 28.5 tuổi.

Có thể nói, đây là lực lượng lao động có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi, phát triển nhanh chóng của môi trường xã hội. Thanh niên Việt Nam nhìn chung và đoàn thanh niên EVNNLDC nói riêng đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Tuy nhiên, do có những hạn chế nhất định về tuổi đời non trẻ, kinh nghiệm sống ít nên thanh niên cũng dễ bị lôi kéo, kích động, thường dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại… Đây là những đặc điểm dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng “để mắt” đến thanh niên, luôn coi thanh niên là đối tượng chủ yếu để tuyên truyền, lôi kéo, kích động.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, internet… các thế lực thù địch có thêm nhiều công cụ để sử dụng nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc cũng như vu khống về Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nước ta. Về cơ bản sẽ có những nội dung xuyên tạc mà có thể dễ nhận thấy như:

Thứ nhất, âm mưu, thủ đoạn hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hiện nay, lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của internet và các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đã đưa ra những thông tin xấu, độc nhằm kích thích sự nghi ngờ, phủ định sạch trơn những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với những luận điệu xuyên tạc như: chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp với thời đại hiện nay và một đảng lấy tư tưởng, lý luận đã “lạc hậu, lỗi thời” thì không thể có cơ sở để lãnh đạo đất nước phát triển khi thực tế khách quan đã thay đổi. Các tin, bài viết chủ yếu tác động vào mặt tâm lý, kích động những nhóm đối tượng, thanh niên thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết chưa đầy đủ để tạo sức mạnh chống phá. Chúng còn tập trung móc nối, lôi kéo mọi giai tầng xã hội, nhất là số thanh niên, có dấu hiệu “tự chuyển hóa”, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thứ hai, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phủ định các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Với mục đích nhằm hạ thấp uy tín, kích động, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực: từ con đường đi lên XHCN, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hay các chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng… đều bị chúng âm mưu xuyên tạc, bóp méo.

Thứ ba, âm mưu, thủ đoạn phủ định giá trị lịch sử của dân tộc và những thành quả cách mạng.

Với âm mưu này, chúng thường tập trung lấy một số thực tế lịch sử của một số nước khác áp đặt vào điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, chúng cho rằng một số nước vẫn giành được độc lập, chủ quyền và phát triển mà không cần đến chiến tranh và lên án các cuộc chiến tranh ở Việt Nam là nội chiến, là làm cho người Việt Nam đánh người Việt Nam, đánh đồng những chiến sĩ cách mạng hy sinh vì chính nghĩa với những kẻ làm tay sai, bán nước, xuyên tạc quan điểm hòa hợp dân tộc của Đảng ta.

Thứ tư, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến các vấn đề phân định biên giới, lãnh thổ, tranh chấp Biển Đông, ô nhiễm môi trường, hay những vấn đề liên quan đến công tác cứu trợ bão lụt, công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, công tác chống tham nhũng, cải cách hành chính… cũng bị các đối tượng phản động triệt để lợi dụng tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận, tạo nên sự hiểu nhầm của người dân, sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

2. Đoàn Thanh niên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Để giải quyết các vấn đề nhức nhối ấy, với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Đoàn thanh niên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia luôn xác định công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu; Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới theo hướng đi vào nội dung cụ thể, chi tiết. Trong đó, công nghệ thông tin và mạng xã hội được xem là phương tiện hữu hiệu phát huy tối đa lợi ích trong công tác tuyên truyền giáo dục tới đông đảo đoàn viên, hội viên và thanh niên trong toàn Trung tâm.

Đoàn thanh niên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã luôn bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo Đại hội đoàn các cấp (Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Chỉ thị số 04-CT/ĐU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn), Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong thời gian vừa qua, Đoàn Thanh niên Trung tâm đã triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 46-NQ/ĐU, ngày 11/03/2022 của đảng ủy tập đoàn điện lực việt nam về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình hiện nay.

Nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Trung tâm và các đơn vị thành viên trong hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết.

− Phân công cụ thể 01 đồng chí trong Ban Thường vụ (đối với Đảng ủy Trung tâm) và 01 đồng chí trong Ban Chấp hành (đối với các tổ chức đảng trực thuộc) phụ trách công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thường xuyên theo dõi các hoạt động của Đoàn, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đến Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, định hướng và hỗ trợ, giám sát và đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.

− Hằng năm, các cấp ủy Đảng tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên trong đơn vị, đặc biệt là các đồng chí cán bộ đoàn, các đoàn viên ưu tú được tham gia các đợt bồi dưỡng chính trị do các cấp ủy Đảng tổ chức, các buổi báo cáo chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa,… Qua đó, nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của Đoàn trong tổng thể hệ thống chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên.

− Hằng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm tổ chức các buổi làm việc với Công đoàn và Đoàn thanh niên với mục đích đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn cũng như Đoàn thanh niên và đưa ra định hướng hoạt động cho những quý tiếp theo. Đồng thời, Đoàn Thanh niên trung tâm cũng đề ra kế hoạch hoạt động phấn đấu hướng tới mục tiêu gắn kết, thắt chặt và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Đảng ủy (bên phải) với Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trung tâm (bên trái) tại trụ sở cơ quan Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc Gia quý I năm 2022

Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ chương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn đến đoàn viên thanh niên trong Trung tâm được thực hiện đa dạng qua các hình thức nền tảng mạng xã hội và qua các buổi sinh hoạt định kỳ.

Nhằm phát huy tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Công đoàn và Đoàn thanh niên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ miền Bắc, Trung, Nam do đồng chí Nguyễn Nam Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn - nghĩa trang cấp quốc gia và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Thông qua những chuyến đi này, CBCNV Trung tâm càng thấm thía hơn về những hy sinh lớn lao của thế hệ cha anh, từ đó CBCNV quyết tâm làm việc, cống hiến để xây dựng đất nước, để thực hiện theo lời nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Tôi sống ngày nào cũng vì đất nước ngày đó.''

Các đoàn viên thanh niên dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn (Tỉnh Quảng Nam)

Chương trình An sinh xã hội trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn: Tiếp nối hoạt động dâng hương, đoàn đã kết hợp với Công ty cổ phần thủy điện Geruco Sông Côn để tổ chức hoạt động phát quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam với 25 suất quà được trao.

Đoàn Thanh niên EVNNLDC tổ chức chương trình về nguồn, an sinh xã hội nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên thanh niên

Không quên nhiệm vụ chính là phục vụ công tác sản xuất, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đẩy mạnh công tác sáng kiến, nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, Đảng ủy EVNNLDC đã chủ động chỉ đạo cử các cán bộ nòng cốt về khoa học, công nghệ tham dự các chương trình đào tạo trong nước cũng như quốc tế về trí tuệ nhân tạo, Big Data, IoT, Blockchain, Cloud, An ninh bảo mật, ... nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm cũng như trong toàn Tập đoàn.

Cùng với đó, để khuyến khích người lao động phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều độ, EVNNLDC đã tổ chức các cuộc thi thu hút cán bộ nhân viên đưa ra các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vận hành, ổn định điện năng, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Bác Hồ đã từng nói: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội". Chính vì lẽ đó, Đoàn viên thanh niên luôn cần là lực lượng đi đầu trong việc đấu tranh, phản bác cái sai, lan toả cái đúng trong toàn Trung tâm.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã nêu rõ: “Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet; biết khai thác, sử dụng internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; vận dụng tổng hợp các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên Internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch...”. Vì vậy, cần tăng cường mạnh mẽ hơn các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đoàn thanh niên Trung tâm, cũng như từng thành viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Để làm được điều đó Đoàn thanh niên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia nói riêng cũng như Thanh niên Việt Nam nói chung cần phải đạt được những mục tiêu sau:

Một là, mỗi thanh niên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,… Nắm vững và cập nhật kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đủ để có thể phát hiện, nhận diện, xử lý, phân tích, dự báo tác hại của các thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Hai là, bên cạnh việc bồi dưỡng các kiến thức nền tảng, cần mở các lớp tập huấn thường xuyên, liên tục để cập nhật kịp thời kỹ năng sử dụng internet trong hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (quản trị trang, nhóm; nắm tình hình tư tưởng, dư luận qua các trang, nhóm); Đồng thời, mỗi thanh niên cần tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, luôn đề cao trách nhiệm của bản thân trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi sử dụng mạng xã hội.

Ba là, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp cần nâng cao vai trò định hướng và kết nối rộng rãi, chặt chẽ các thành viên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: tổ chức các diễn đàn học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa tổ chức Đoàn thanh niên các cấp từ Trung ương đến địa phương về đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch trên không gian mạng; lên kế hoạch tạo lập các trang thông tin, fanpage; thu hút thanh niên tích cực tham gia thiết kế, truyền tải các thông tin, thông điệp thiết thực, hấp dẫn về chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những tấm gương người tốt việc tốt… tác động đến đối tượng là giới trẻ, đồng thời lan tỏa ra toàn xã hội.

Bốn là, tận dụng triệt để đội ngũ nhân lực trẻ; lợi thế của internet, của mạng xã hội để tạo nên những sản phẩm thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách đa dạng, mới mẻ, thu hút đông đảo công chúng. Truyền tải các thông tin chính thống góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng, định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng và sự kiện lịch sử lớn của đất nước.

Năm là, xây dựng đội truyền thông chuyên nghiệp thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng với lực lượng nòng cốt là thanh niên, trí thức trẻ thuộc ban chấp hành đoàn, Đoàn thanh niên; hướng tới một đội truyền thông chuyên nghiệp. Đội truyền thông này sẽ được đào tạo một cách chuyên sâu về kiến thức cũng như các kỹ năng trong nắm tình hình, nhận diện các thông tin sai trái, xuyên tạc, mặt khác, thông tin, tuyên truyền những nội dung chính thống, giúp định hướng dư luận xã hội.

          Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó, thanh niên phải là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực xấu, thù địch. Để làm tốt vai trò đó, các cấp bộ Đoàn cần tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại, đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Hằng năm, triển khai hiệu quả học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tài liệu tham khảo

[1] Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 280, 289.


  • 23/09/2022 08:18
  • Đoàn Thanh niên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 361


Các Tin khác