Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp EVN họp phiên thứ nhất năm 2020

Ngày 13/1, tại Hà Nội, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã họp phiên thứ nhất năm 2020. Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, trong giai đoạn 2017 - 2019, EVN và các tổng công ty thuộc Tập đoàn đã phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch liên quan về công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp; cổ phần hóa; thoái vốn; thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp...

Trong đó, năm 2019, HĐTV đã ban hành Chỉ thị số 66 để đẩy mạnh công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn trong Tập đoàn.

EVN đã kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc tại Cơ quan EVN, các tổng công ty điện lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); xây dựng báo cáo chuyên đề về mô hình tổ chức và định hướng tái cơ cấu EVN giai đoạn 2021 – 2025; kiện toàn mô hình tổ chức và định biên lao động các công ty thủy điện; phương án nâng cao năng lực các ban quản lý dự án điện....

Năm 2019, các tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh, tài chính, kỹ thuật, năng suất lao động đã được EVN giao; các tổng công ty điện lực và EVNNPT đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng các trung tâm điều khiển, trạm biến áp không người trực…

Với công tác cổ phần hóa, các tổng công ty phát điện đã thúc đẩy thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

Lãnh đạo EVN, các thành viên Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp EVN, lãnh đạo các tổng công ty thuộc Tập đoàn tham dự cuộc họp

Về công tác thoái vốn, EVN đã tích cực triển khai và hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại CTCP Phong điện Thuận Bình, thoái được 6,5% trong tổng số 7,5% vốn điều lệ tại EVNFinance; tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần tại hai CTCP Tư vấn xây dựng điện 3, 4.

EVN đã đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đã đầu tư, tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận những kết quả mà các thành viên Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, các đơn vị trong Tập đoàn đã phấn đấu đạt được.

Chủ tịch HĐTV chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 – 2020. Xây dựng các đề án, nội dung về sắp xếp, tái cơ cấu có liên quan, trình EVN phê duyệt để triển khai thực hiện. Trong đó, việc sắp xếp, tái cơ cầu cần thực hiện theo lộ trình, với mục tiêu phát triển ổn định, tránh ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện.

Các tổng công ty phát điện nghiêm túc thực hiện các công việc cổ phần hóa theo kế hoạch được phê duyệt. Đồng thời, trong năm 2020, thực hiện thoái vốn tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC); thoái nốt phần vốn còn lại của EVN tại EVNFinance; triển khai giảm vốn và tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3.

Chủ tịch HĐTV EVN cũng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh triển khai các nội dung về đẩy mạnh tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp; ứng dụng thành quả CMCN 4.0 vào công tác quản trị trong Tập đoàn.


  • 14/01/2020 08:00
  • Minh Hạnh
  • 7872