Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến ngày 29/1/2024

Diện tích có nước tính đến ngày 29/1/2024 đạt 81,1% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Dự kiến đến trước đợt 2 lấy nước, diện tích đủ nước để làm đất sẽ tăng lên khoảng thêm 8-10% (đạt khoảng 90%) và toàn bộ diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân sẽ được cấp đủ nước trong đợt 2.


  • 29/01/2024 08:00
  • Nguyễn My
  • 1794