Bộ nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII

* Tải bộ nhận diện theo link: https://drive.google.com/drive/folders/12kAMaZTi-1PrPcpYUloCnmA92b2lU94T

* Tải clip EVN - lời hồi đáp từ trái tim theo link: https://drive.google.com/drive/folders/1W3ECDDDGX3hQFaYZdx4n-Rp4aGdcV0Fg

 


  • 18/11/2021 08:46
  • Ban Truyền thông EVN
  • 17929