Bộ nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII

* Tải bộ nhận diện theo link: https://drive.google.com/drive/folders/1M_UIt5GAciEUmIv1Y1SuBKJBDC_Wf1Hw?usp=sharing

 


  • 18/11/2021 08:46
  • Ban Truyền thông EVN
  • 1192