Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng EVN lần V

Bộ nhận diện chương trình Tuần lễ hồng EVN lần V để các đơn vị sử dụng thống nhất (theo văn bản số 6430/EVN-TT ngày 26/11/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức triển khai thực hiện Tuần lễ hồng EVN lần V).

Download bộ nhận diện tại đây

Lưu ý:

Hướng dẫn các thao tác lấy khung avatar trên mạng xã hội Facebook:  Chọn cập nhật avatar -> Thêm khung -> tìm từ khóa EVN Tuần lễ hồng lần V -> Lưu


  • 04/12/2019 03:46
  • Ban Truyền thông EVN
  • 29981