Chi bộ Tổ chức Nhân sự, Đảng bộ Công ty Mua bán điện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đã cụ thể hóa nhiệm vụ thứ nhất trong số 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị cao và mạnh mẽ của Trung ương Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng đề ra yêu cầu: “Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị”, “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân...”. Như vậy, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không thể tách rời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, cần phải phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.   

Phòng Tổ chức & Nhân sự, Công ty Mua bán điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam với chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, lao động tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động, văn hóa doanh nghiệp, thi đua khen thưởng … Nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Tổ chức Nhân sự là quản lý, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đội ngũ CBCNV-LĐ của Công ty, do vậy Chi bộ Tổ chức Nhân sự đã luôn nỗ lực phấn đấu trong thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo Phòng thực hiện đồng bộ nhiệm chính trị trọng tâm, công tác xây dựng đảng nhằm góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ vững vàng về chính trị tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể trong những năm qua:

- Dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, BCH Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận trong các buổi sinh hoạt chi bộ, viết bài trên trang thông tin nội bộ, lồng ghép thông qua các hoạt động ngoại khóa... và được cán bộ, đảng viên tích cực tham gia, hưởng ứng.

- Chi bộ tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy Công ty gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày

- Chi bộ chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu đẩy mạnh công tác thực thi VHND trong công ty, giúp CBCNV-LĐ tự giác tuân thủ nội quy, kỷ luật lao động, các quy tắc chuẩn mực chung, thực thi văn hóa trách nhiệm trong công việc để hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng con người EPTC năng động, chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu của EPTC với các đối tác, khách hàng và xã hội.     

Có thể nói từ việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị là quản lý, nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đội ngũ CBCNV-LĐ của Công ty, Chi bộ Tổ chức và Nhân sự đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho phù hợp nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi một trong những mục tiêu Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII là: đề ra giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

Từ những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua, Chi bộ Tổ chức Nhân sự đã rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tới từng cán bộ, đảng viên; không ngừng  nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, vừa cơ bản vừa lâu dài.

Hai là, đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; việc nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng.

Ba là, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vừa bám sát và tuân theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên vừa phát huy sự sáng tạo và đề ra sáng kiến, các cách làm hay và phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ và phòng chức năng. Cấp ủy cần chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chi tiết, thiết thực, gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm theo định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cũng như có giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch, chương trình đã đề ra.

Bốn là, trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tư tưởng và tấm gương đạo đức sang ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi cán bộ đảng viên tự xây dựng  bản cam kết bằng những việc làm cụ thể thiết thực nhất, kiên trì, tích cực học tập rèn luyện để tự hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng và thực hiện những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Năm là, chi ủy, chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên cơ sở bám sát vào kế hoạch chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty đồng thời cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ và nhiệm vụ đảng viên được phân công, nội dung cam kết rèn luyện để có những giải pháp kịp thời và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05.

Trong những năm qua, với tinh thần quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đồng thời thấm nhuần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, Chi bộ Tổ chức Nhân sự là điểm sáng của Đảng bộ Công ty Mua bán điện, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Chi bộ Tổ chức Nhân sự

 


  • 24/09/2022 08:42
  • Chi bộ Tổ chức Nhân sự, Đảng bộ Công ty Mua bán điện
  • 354


Các Tin khác