Chỉ thị của EVN về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị số 5288/CT-EVN ngày 5/8/2020, về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc và tài liệu lưu trữ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu, các Ban chuyên môn, các đơn vị thành viên cần tăng cường sử dụng, khai thác triệt để tiện ích, thông tin từ các phần mềm dùng chung của Tập đoàn như E-office, EVNPortal, HRMS… để phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành, xử lý công việc, báo cáo; tăng cường tổ chức họp, hội nghị trực tuyến, các cuộc họp không giấy...  

Tập đoàn cũng yêu cầu, đến hết tháng 12/2020, thực hiện kết nối gửi/nhận trục liên thông văn bản/hồ sơ tài liệu giữa Tập đoàn với các đơn vị thành viên và ngược lại, giữa các đơn vị trong ngành với nhau qua văn phòng điện tử (trừ văn bản mật); các loại tài liệu điện tử này có giá trị pháp lý theo quy định và thay thế hoàn toàn bản giấy trong hồ sơ thanh toán điện tử.

Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chỉ đạo của Tập đoàn về triển khai mã định danh, kết nối gửi/nhận triệt để các loại văn bản theo quy định qua trục liên thông văn bản quốc gia/ngành; đảm bảo đến tháng 9/2020 Tập đoàn kết nối đồng bộ với Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ và các tập đoàn/tổng công ty thuộc Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, EVN yêu cầu người đứng đầu các đơn vị cần gương mẫu, trực tiếp chỉ đạo và xác định việc thực hiện công tác cải cách hành chính là một trong các nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; đề xuất tham mưu cấp ủy đơn vị có Nghị quyết chuyên đề về công tác cải cách hành chính để thực hiện hiệu quả. Đồng thời, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt để nhân điển hình; có chế tài xử lý các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu đối với công tác cải cách hành chính...

Xem chi tiết tại đây


  • 11/08/2020 03:09
  • H.Hoa
  • 5136