Chính phủ phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 3 dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho  dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối gồm: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu Thanh Hóa và NMNĐ Nam Định I - Phố Nối.

Cụ thể, Công văn số 365/TTg-CN (ngày 4/6/2024) phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa.

Công văn số 366/TTg-CN (ngày 4/6/2024) phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Công văn số 368/TTg-CN (ngày 4/6/2024) phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối.

Các Công văn nêu rõ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài Nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các Dự án đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 1/6/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 359/TTg-CN (ngày 1/6/2024) phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa.

Như vậy đến nay cả 4 dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã được phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tính đến ngày 6/6, Dự án đường dây 500kV mạch 3 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 1.177/1.177 (đạt 100%) vị trí móng cột và 509/513 khoảng néo (đạt tỷ lệ 99%). Các khoảng néo còn lại đang được các địa phương tích cực vào cuộc để sớm bàn giao cho chủ đầu tư.

Xem các thông tin về Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại đây