Chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Một góc Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4. Ảnh Lê Việt

Mục đích nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, đặc biệt với những nội dung liên quan trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của EVN.

Là cơ sở để cấp ủy các đơn vị thành viên, các tổ chức đảng trong Đảng bộ Tập đoàn chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng đề án, chương trình hành động thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết 55.

Chương trình hành động đặt ra là phát triển các nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững. Phát triển nhanh và bền vững ngành Điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Tập đoàn và các đơn vị thành viên tham gia với các cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan đến cơ cấu lại ngành tiêu thụ năng lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng điện trong dài hạn; tham gia thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030.

Phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn và đơn vị; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa phát triển năng lượng

Đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tích cực, chủ động xây dựng các đối tác chiến lược để thực hiện mục tiêu nhập khẩu năng lượng trong dài hạn và đầu tư tài nguyên năng lượng ở nước ngoài. Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc quán triệt Nghị quyết 55 và Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn tới cán bộ, đảng viên, người lao động; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55 của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 55; báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn (qua Ban Truyền thông).

Ban Chấp hành Đảng bộ giao Tổng giám đốc Tập đoàn trên cơ sở nhiệm vụ được nêu trong Chương trình hành động, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; chỉ đạo các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động này.

Các ban tham mưu cho Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, hàng năm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động ở các tổ chức đảng trực thuộc.


  • 04/02/2021 11:15
  • Xuân Tiến
  • 3322