Công bố thông tin về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2015 - 2017

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 3 năm gần nhất của EVN theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP về việc công bố thông tin doanh nghiệp.

06-CV2996-EVN-CBTT-thuc-hien-KH2017-va-3-nam-2015-2017.pdf


  • 19/06/2018 08:00
  • EVN